PRIVACY
Download

Klik hier om de privacyverklaring in pdf formaat te downloaden.


Inleiding

D.A.S verwerkt uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier. Met dit document informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten waarover u beschikt.


D.A.S kan deze verklaring aanpassen. De meest recente versie vindt u steeds op https://www.das.be/nl/privacy. Via onze internetsite www.das.be en eventueel via andere gebruikelijke communicatiekanalen houden wij u op de hoogte van elke wijziging.Voor wie is deze informatie bestemd?

Deze informatie heeft betrekking op de persoonsgegevens van natuurlijke personen ( zoals verzekeringsnemers, kandidaat-verzekeringsnemers, verzekerden, slachtoffers, benadeelden, tegenpartijen, getuigen, experten, verzekeringstussenpersonen, contactpersonen binnen bedrijven, … ) die door D.A.S kunnen worden verwerkt. Deze informatie is niet van toepassing op rechtspersonen.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van
uw gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt door D.A.S, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 6.


Bij vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot:
D.A.S Belgische rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij N.V.
Data Protection Officer
Lloyd Georgelaan 6
1000 BRUSSEL
E-Mail: privacy@das.be.Welke categorieŽn van persoonsgegevens
verwerken wij?

Tijdens onze contacten met u moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen:
- Identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres, nummerplaat, klantnummer …)
- Contactgegevens (bijvoorbeeld: adres, e-mailadres, telefoon, …)
- Beroep
- Gegevens die noodzakelijk zijn om het risico te beoordelen (informatie over het te verzekeren risico, schadeverleden, …)
- Gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst op te stellen
- Gegevens die noodzakelijk zijn om tot uitvoering van onze contractuele verplichtingen over te gaan, gegevens die noodzakelijk zijn om uw schadegeval te behandelen


Indien dit noodzakelijk is om uw schadegeval te behandelen, verwerken wij eveneens volgende bijzondere categorieŽn van persoonsgegevens:
- Medische gegevens
- Strafrechtelijke gegevensVoor welke doeleinden en op basis van welke grondslag
worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Belgische Privacywet en alle andere relevante regelgeving.


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die pertinent zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde


Indien u bij ons een verzekeringscontract wenst af te sluiten, vragen wij uw persoonsgegevens op om het te verzekeren risico te analyseren, om u te kunnen adviseren en om het contract te kunnen opstellen. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om het contract te kunnen opstellen.


Tijdens de uitvoering van het contract zijn wij tevens genoodzaakt om deze gegevens verder te verwerken, daar wij uw polis verder dienen te beheren. Uw gegevens kunnen verwerkt worden voor het beheer van betwiste zaken, voor schuldinvordering en tijdens de afhandeling van eventuele klachten. Bij een schadegeval dienen wij uw persoonsgegevens te verwerken om de dekking te controleren en uw schadegeval verder te kunnen behandelen. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien u fungeert als contactpersoon in een bedrijf waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten, verwerken wij uw contactgegevens teneinde de overeenkomst te kunnen uitvoeren.


Indien wij – in het kader van schadegevallen – gezondheidsgegevens of andere gevoelige gegevens verwerken, zullen wij hiervoor uw voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming vragen. Indien u deze toestemming niet wenst te geven, zal dit evenwel gevolgen hebben voor het schadebeheer. U heeft steeds het recht om deze toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vůůr de intrekking daarvan. De intrekking van deze toestemming kan opnieuw gevolgen hebben voor het schadebeheer.


De Privacywet laat D.A.S toe om – in het kader van schadegevallen – gegevens te verwerken betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Deze verwerking is aldus wettelijk toegestaan.


Verder verwerkt D.A.S uw persoonsgegevens op basis van volgende gerechtvaardigde belangen:
- de interne rapportering binnen de groep
- de opmaak van statistische studies (bijvoorbeeld om nieuwe tarieven te bepalen)
- de controle en analyse van onze portefeuille
- het vermijden van misbruik en fraude
- het bestuur, (risico)beheer en controle van de organisatie van D.A.S
- netwerk- en informaticabeveiliging
- de evaluatie, vereenvoudiging, testen en verbeteren van onze processen
- in het kader van bewijsvoering (archieven)
- voor de vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van onze rechten of van onze verzekerde personen, bijvoorbeeld bij geschillen
- voor de uitbouw van onze commerciŽle relatie (direct marketing)


U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de overige verwerkingen in voorafgaande alinea. In dat geval zal D.A.S de verwerking staken tenzij D.A.S dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder doorwegen of tenzij de verwerking noodzakelijk is in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


Ten slotte is de verwerking van uw gegevens soms noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te voldoen: het naleven van onze fiscale verplichtingen, van onze verplichtingen naar de toezichthouder toe, van de verplichtingen uit het handels en financieel recht, van de verzekeringswetgeving, van de verplichting om klantgegevens te screenen op basis van sanctielijsten (terrorismebestrijding en embargowetgeving….)Aan wie kunnen uw persoonsgegevens worden
overgemaakt?

Verzekeringsmakelaar:
D.A.S verdeelt haar producten via verzekeringsmakelaars. Uw verzekeringsmakelaar zal de noodzakelijke gegevens voor het afsluiten van de overeenkomst aan ons overmaken. Omgekeerd zullen wij ook de informatie over uw schadedossier aan uw verzekeringsmakelaar bezorgen om deze toe te laten u te informeren en te ondersteunen.


Doorgifte binnen de ERGO Groep:
D.A.S maakt deel uit van de ERGO-groep die op haar beurt deel uitmaakt van Munich Re. In dat kader kan het gebeuren dat uw gegevens aan de groep worden overgemaakt in het kader van interne rapportering.


Dienstverleners:
D.A.S werkt samen met zorgvuldig geselecteerde dienstverleners. In dit kader kunnen er persoonsgegevens aan hen worden overgemaakt. Deze dienstverleners zijn tevens gebonden aan de strikte regelgeving aangaande data protection.


Advocaten en experts:
In het kader van een schadegeval kunnen uw persoonsgegevens worden overgemaakte aan advocaten, experts en andere verzekeraars. Deze doorgifte is noodzakelijk om uw dossier te behandelen.


Andere ontvangers:
Verder kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan andere ontvangers over te maken, zoals officiŽle overheidsinstellingen teneinde aan wettelijke mededelingsverplichtingen te voldoen.


Overdracht aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER):
DAS kan persoonsgegevens overdragen aan andere landen. Wij doen dat alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening (afhandeling buitenlands schadegeval) of als we daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. De wetgeving biedt niet in alle landen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens. DAS zorgt ervoor dat er adequate veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn voordat de gegevens worden overgedragen.Automatische besluitvorming

Indien u bij ons een verzekeringsproduct wenst te onderschrijven is het mogelijk dat u tijdens de acceptatiefase aan automatische besluitvorming onderworpen wordt.


Op basis van de opgevraagde informatie aangaande het te verzekeren risico kunnen wij volledig automatisch beslissen of wij al dan niet een verzekeringsovereenkomst zullen afsluiten.


Om het risico correct te kunnen beoordelen, en dat zowel om een verzekering te aanvaarden als om de premie en de draagwijdte van de waarborgen te bepalen, gebruiken we objectieve‚ segmentatiecriteria‘ die voldoen aan alle wettelijke vereisten. Deze criteria variŽren naargelang het product en vloeien voort uit de statistische vaststelling dat ze een impact hebben op het zich voordoen van een schadegeval en/of de ernst ervan. U vindt een overzicht van de segmenteringscriteria op onze website www.das.be.


Deze automatische besluitvorming is gerechtvaardigd aangezien deze analyse noodzakelijk is voor de totstandkoming van de overeenkomst.


U zal geÔnformeerd worden over het feit dat u het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing, alsook over de logica achter zo’n beslissing, over wat dit betekent en over de verwachte gevolgen.


D.A.S heeft evenwel passende maatregelen genomen ter bescherming van uw rechten en heeft voorzien in een recht op menselijke tussenkomst, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten. U zal van deze rechten geÔnformeerd worden bij het invullen van de desbetreffende vragenlijst.Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

D.A.S maakt enkel gebruik van uw persoonsgegevens als, en tijdens de periode waarin, ze beschikt over een doeleinde. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden de gegevens – rekening houdend met de wettelijke verjaringstermijnen alsook wettelijke bewaringstermijnen - verwijderdWelke rechten heeft u?

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie van uw persoonsgegevens.


In bepaalde gevallen, heeft u het recht om, binnen de grenzen zoals voorzien door de Algemene verordening gegevensbescherming, een beperking van de verwerking te vragen.


Binnen de grenzen zoals voorzien door de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u in bepaalde gevallen op het recht tot gegevenswissing.


Indien wij voor een verwerking om uw toestemming verzoeken kunt u deze toestemming steeds weer intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vůůr de intrekking daarvan. De intrekking van deze toestemming kan gevolgen hebben voor het schadebeheer.


Indien wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang kunt u hiertegen bezwaar indienen. In dat geval zal D.A.S de verwerking staken tenzij D.A.S dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder doorwegen of tenzij de verwerking noodzakelijk is in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing


Indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of overeenkomst heeft u het recht om deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.


Indien u deze rechten wenst uit te oefenen kunt u uw verzoek mailen naar privacy@das.be met bijvoegsel van een recto-verso kopie van uw identiteitskaart.Wenst u klacht in te dienen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens?

Contacteer in eerste plaats de Data Protection Officer van D.A.S (privacy@das.be). Mocht u van haar geen bevredigend antwoord krijgen heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kunt zich ook onmiddellijk tot deze autoriteit richten:
Gegevensbeschermingsautoriteit BelgiŽ
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tťl: +32 2 274 48 00
Mail: commission@privacycommission.be
HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS