ZELFSTANDIGEN EN FIRMA'S - KLINISCH BIOLOOG


Voorbeelden van juridische geschillen

 • 1. Conflict met het ziekenhuis - Algemene contracten
  De directie beslist de verdeelsleutel van de honoraria aanzienlijk te wijzigen in het nadeel van de klinisch bioloog. Deze kan zich daar absoluut niet mee vereenzelvigen. Na consultatie met de D.A.S.-juristen wordt het ziekenhuis gedagvaard.

 • 2. Arbeidsovereenkomst - Algemene contracten
  Dhr Z was aangeworven als klinisch bioloog van het ziekenhuis voor een hernieuwbare periode van twee jaar. Enkele maanden voor de afloop vraagt het ziekenhuis aan de dokter of hij de overeenkomst wenst te hernieuwen. Hij bevestigt dit. Amper twee maanden na de hernieuwing van het mandaat, maakt het diensthoofd zijn tegenkanting tegen de hernieuwing mondeling kenbaar. Hij stelt een samenwerking voor tegen opmerkelijk minder interessante voorwaarden. Dankzij de tussenkomst van de persoonlijke advocaat van dokter Z. heeft het ziekenhuis haar akkoord gegeven tot hernieuwing van de overeenkomst.

 • 3. Geschil met patiŽnt - Burgerlijk verhaal
  Tijdens een consultatie wordt de klinisch bioloog gemolesteerd door een agressieve patiŽnt. D.A.S. keert zich tegen de dader en vordert een integrale schadevergoeding.

 • 4. Invaliditeitspercentage bij arbeidsongeschiktheid – Verzekeringscontracten
  Ten gevolge van een verkeersongeval loopt de klinisch bioloog een blijvende arbeidsongeschiktheid op. De medische expertise stelt een invaliditeitspercentage van 13 % voor de materiŽle en morele schade vast. Dit is voor de klinisch bioloog onvoldoende. Dankzij de polis rechtsbijstand van D.A.S. kan de arts via een gerechtelijke procedure een hogere vergoeding verkrijgen.

 • 5. Lichamelijke letsels - Burgerlijk verhaal
  Tijdens een congres in het buitenland wordt de klinisch bioloog, door een ongelukkig manoeuvre van een collega, van de trap geduwd. Zware lichamelijke letsels en een jaar inactiviteit tot gevolg. D.A.S. onderzoekt en vordert de verschillende posten van de schadeclaim.

 • 6. De wet overtreden? - Verdediging in strafzaken
  Door een zware nalatigheid in de onderzoeksresultaten bij een patiŽnt, ontstaan zware complicaties. De klinisch bioloog wordt vervolgd wegens aantasting op de fysische integriteit (artikel 418 Strafwetboek). D.A.S. betaalt een advocaat en alle kosten.

 • 7. Beroepsgeheim - Disciplinaire verdediging
  Klinisch bioloog K. werkt ook als expert voor verzekeringsmaatschappijen of de rechtbank. Een van de rapporten wordt tegen de patiŽnt gebruikt die klacht neerlegt tegen de klinisch bioloog wegens schending van het beroepsgeheim. D.A.S. betaalt een advocaat en alle kosten.

 • 8. Betwisting met de B.A.-verzekeraar - Burgerlijke verdediging
  De klinisch bioloog verandert van verzekeraar B.A.-beroep. Helaas definieert de nieuwe verzekeraar het schadegeval op een andere wijze. Niet de datum van de aangifte wordt in aanmerking genomen maar de datum van de medische handeling die aanleiding gaf tot de klacht. Hierdoor is er geen dekking voor een schadeclaim! D.A.S. neemt de burgerlijke verdediging waar.

 • 9. Het RIZIV doet moeilijk - Administratief recht
  Geschil omtrent bepaalde vergoedingsposten met het RIZIV. D.A.S. betaalt de advocaat voor de procedure voor de Raad van State.

 • 10. Alcoholintoxicatie - Disciplinaire verdediging
  Klinisch bioloog B wordt opgeroepen voor een interventie in het ziekenhuis. Hoewel hij meent dat een paar glaasjes geen kwaad kunnen, doet hij de gevraagde interventie. Collega’s beklagen zich hierover bij de directie en de klant komt in problemen, zowel naar de directie als naar de Tuchtraad toe. D.A.S. verdedigt de belangen van de arts door een gereputeerd advocaat aan te stellen.

 • 11. Personeelsverwikkelingen – Arbeids- en sociale rechtsbijstand
  De medische secretaresse is meer ziek dan de patiŽnten... De ontslagbrief valt echter niet in goede aarde. Gesteund door de vakbond wordt de klinisch bioloog voor de arbeidsrechtbank gedaagd. Dankzij zijn D.A.S.-polis mag hij zijn eigen raadsman kiezen en aanstellen.

 • 12. De boekhouder doet zijn werk niet - Algemene contracten
  Als drukbezet klinisch bioloog moet je de boekhouding uitbesteden. De door de klinisch bioloog aangestelde accountant is bijzonder slordig te werk gegaan, waardoor de arts alles moet laten overdoen. Uiteraard betaalt hij de hoge afrekening niet. Maar hij wordt voor het "achterstallig bedrag" gedagvaard... D.A.S. stelt onmiddellijk een advocaat aan voor de verdediging.

 • 13. Materiaal met kwaliteitsgebreken – Algemene contracten
  Hooggespecialiseerd medisch materieel voldoet niet aan de kwaliteitscriteria van de klinisch bioloog. De leverancier weigert alle medewerking. De D.A.S.-juristen verdedigen de zaak en regelen dit op minnelijke wijze.

 • 14. Materiaal met kwaliteitsgebreken – Algemene contracten
  De computer draait vierkant. Alle patiŽntenfiches zijn vernietigd en maanden werk is verloren. Ondanks herhaaldelijke aanvragen weigert de leverancier van de software een tegemoetkoming. D.A.S. neemt het geschil krachtdadig vast en dwingt de leverancier tot een regeling waarover de klinisch bioloog tevreden is.

 • 15. De verzekeraar komt niet tussen - Verzekeringscontracten
  De B.A.-beroepsverzekering roept een zware fout in van de klinisch bioloog en weigert de tussenkomst: de klinisch bioloog zou zelf moeten instaan voor de vergoeding aan de patiŽnt. Dankzij de juridische argumenten van D.A.S. wordt de B.A.-verzekeraar verplicht tussen te komen.

 • 16. De verzekeraar Diefstal komt niet tussen - Verzekeringscontracten
  Na de inbraak is de ravage in het eigen kabinet compleet. De expert van de verzekeraar schat de schade echter veel te laag in. D.A.S. gelast een eigen expert voor de verdediging van de klinisch bioloog.

 • 17. De patiŽnt is overleden - Strafrechtelijke verdediging
  Verkeerd gestelde onderzoeksresultaten door de klinisch bioloog leiden tot een keten van medisch falen; elke arts wordt gedagvaard en strafrechtelijk vervolgd wegens zware beroepsfout. De eer en reputatie van de klinisch bioloog staan op het spel. D.A.S. biedt hem de vrije keuze van een advocaat voor zijn verdediging en neemt alle gerechtskosten in strafzaken ten laste.

 • 18. In de clinch met de fiscus - Fiscaal recht
  De belastingcontroleur kan niet overtuigd worden van een aantal terechte aftrekposten. De klinisch bioloog aanvaardt deze stelling niet en dagvaardt de fiscus op kosten van D.A.S.

 • 19. Onbetaalde erelonen - Algemene contracten
  Erelonen (minimum 500 euro) door de klinisch bioloog naar patiŽnten of onderzoeksinstellingen uitgebracht, worden niet betaald. Ondanks de door D.A.S. verstuurde ingebrekestelling houdt de tegenpartij voet bij stuk en weigert te betalen. Via een gerechtelijke procedure wordt de patiŽnt veroordeeld tot het betalen van de achterstallige erelonen, de intresten en de gerechtskosten. De klinisch bioloog is zeer tevreden met dit resultaat daar het geschil voor hem eveneens een principekwestie was.

 • 20. Dokter X versus de Orde van Geneesheren - Disciplinaire verdediging
  De Raad van De Orde van Geneesheren legt aan klinisch bioloog X, werkzaam in een ziekenhuis, op een einde te stellen aan de activiteiten van zijn privť-praktijk. De klant neemt geen genoegen met de beslissing van de Orde en besluit in hoger beroep te gaan. Dankzij de tussenkomst van de door D.A.S. gemandateerde advocaat van de klinisch bioloog is de beslissing van het Hof van Beroep volledig in het voordeel van onze verzekerde uitgevallen.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS