F.A.Q.


Wat moet ik doen als ik een juridisch geschil heb?

Als u een algemeen juridisch geschil heeft, meldt u dit zo snel mogelijk aan uw verzekeringsmakelaar. Voor de aangifte kunt u ook gebruik maken van het Schade-aangifteformulier.


Wanneer krijg ik dekking?

Een rechtsbijstandsverzekering neem je voor juridische conflicten die in de toekomst kunnen ontstaan. Als je al een geschil hebt voordat je de polis aanvraagt of al weet dat er een conflict komt, is het dus te laat…
Voor sommige dekkingen loopt een wachttijd varierend van 3 tot 24 maanden. Dit betekent dat D.A.S. tussenkomt na het aflopen van deze periode. Meer details staan in de speciale polisvoorwaarden.


Mag ik mijn eigen advocaat nemen?

De verzekerde kan als de zaak voor de rechtbank komt zelf zijn advocaat kiezen.
Het verzekeringscontract rechtsbijstand voorziet echter een maximumgrens voor de totale kosten. Het best kies je dan ook een advocaat in het land waar de procedure gevoerd wordt. De voorwaarden bepalen wel dat, wanneer de verzekerde een advocaat kiest die niet is ingeschreven bij de balie van het bevoegde gerechtshof, de bijkomende kosten die hieruit kunnen voortvloeien (verplaatsingskosten, de kosten voor de interventie van een ambtgenoot ter plaatse…) niet voor rekening van de verzekeraar zijn.
Het is dus aangeraden om overleg te plegen met uw verzekeringsbemiddelaar of uw rechtsbijstandsverzekeraar vooraleer een advocaat te consulteren.


Mag ik onmiddellijk mijn advocaat contacteren?

D.A.S. tracht altijd eerst een oplossing te onderhandelen met de tegenpartij. Dit lukt in de meeste dossiers. Als we er door de onderhandelingen niet in slagen een goede oplossing te verkrijgen en de rechtbank een oordeel moet vellen over het geschil, stellen we de advocaat aan die de verzekerde kiest.


Mag de verzekeraar weigeren het dossier voor de rechtbank te laten behandelen?

Als D.A.S. ervan overtuigd is dat de claim geen redelijke kans op succes heeft, mag zij een verdere behandeling weigeren. Als de verzekerde het niet eens is met deze interpretatie beslist de eigen advocaat van de verzekerde.


Wanneer kan ik mijn contract opzeggen?

U kunt de verzekering in de volgende gevallen opzeggen:

  • aan het eind van de looptijd van uw contract. De opzegtermijn is drie maanden.

  • als u een voorstel tot verhoging van de premie en/of beperking van de voorwaarden niet accepteert. In dit geval moet u binnen 30 dagen na de kennisgeving bij D.A.S. opzeggen.

In alle gevallen moet u de verzekering schriftelijk beŽindigen.


Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw geschil, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van D.A.S.

HOME    CONTACT    ZOOMIT    F.A.Q.    JOBS