Het PROF-concept werpt nogmaals zijn vruchten af!

PROF

Omdat we bij DAS sterk geloven in daadwerkelijke steun, werd in 2007 het PROF-concept geboren. De kernwaarden Professionalisme, Respect, Optimisme en Fun vormen de basis van onze bedrijfsfilosofie. Met de subwaarde ‘Wij helpen u’ garanderen wij bovendien daadwerkelijke hulp aan alle klanten van onze verzekeringsmakelaars, zelfs voor hun niet DAS-klanten! Zo kreeg Marijke S., een 40-jarige postbode de administratieve steun van DAS, hoewel zij zelfs niet bij ons verzekerd was…

De feiten

Op 8 oktober 2009 sloeg het noodlot toe op het werk. Tijdens haar dagelijkse ronde leverde ze een aangetekende zending af en viel de hond de postbode aan. Resultaat: een serieuze bijtwonde in het gezicht! Marijke liet zich behandelen door de nodige dokters en experts, waaronder een esthetische ingreep. Maar ondanks de goede zorgen bleef een litteken permanent zichtbaar.

Hallo Arbeidsongevallen verzekeraar?

Zij wenste uiteraard vergoeding voor deze blijvende schade. Omdat het over een overduidelijk arbeidsongeval ging klopte zij aan bij de AO verzekeraar van haar werkgever. Volgens de Arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 zal “een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt en die voorvalt tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst” worden geklasseerd als arbeidsongeval (AO). Het arbeidsongevallenrecht vergoedt echter alleen de economische aantasting op de arbeidsmarkt, enkel het verlies van het arbeidsvermogen. Voor de activiteit van postbode wordt voor dit soort schade dus noch morele schade, noch esthetische, noch huishoudelijke schade vergoed.

Hallo Rechtsbijstand Familiale?

Bij wie kon Marijke aankloppen voor het verhalen van de morele schade?

Marijke had zich gewapend met een familiale verzekering bij de maatschappij B, met inbegrip van een module rechtsbijstand. Omdat het om een ongeval tijdens de beroepsactiviteiten gaat, weigerde de rechtsbijstand van deze verzekeraar alle tussenkomst. De postbode stond er dus alleen voor…

Gelukkig herinnerde de makelaar van Marijke S. zich het PROF-concept van DAS en vroeg DAS om hulp.

DAS bemiddelt

Hoe vorderde DAS deze permanente morele schade terug? Art.1385 B.W. stelt dat “de eigenaar van een dier, of, terwijl hij het in gebruik heeft, diegene die zich ervan bedient, 4 aansprakelijk is voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaring stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was.”

De eigenaar van de hond, de heer F., was bijgevolg aansprakelijke partij. De schadebeheerder van DAS, centrale pion, contacteerde meteen de familiale verzekering van de tegenpartij.

Burgerlijk verhaal voor het excedent van de opgelopen schade dat niet door de AO verzekeraar vergoed wordt.

Waar de arbeidsongevallenverzekeraar verantwoordelijk is voor de vergoeding van de medische kosten, zal de permanente morele schade worden verhaald bij de tegenpartij. Na het indienen van een gedetailleerd medisch attest, stelt de verzekeraar van de tegenpartij een raadsdokter aan. Na heel wat aanmaningen van DAS komt het bemiddelingsproces op gang. Eén jaar na de feiten consolideert de raadsdokter de tijdelijke invaliditeit (moreel) als volgt:

100% van 08/10/2009 tot 25/10/200
925% van 26/10/2009 tot 31/10/2009
10% van 01/11/2009 tot 15/11/2009
<5% van 16/11/2009 tot 30/11/2009

In verband met de esthetische schade wordt de eis van het slachtoffer volledig aanvaard op 2/7 met blijvende invaliditeit van 1%. (De huishoudelijke verliezen zijn verwaarloosbaar).

Conclusie?

Marijke S. ontvangt aanvullend 3600 EUR morele en esthetische schadevergoeding voor dit ongelukkige voorval.

Indien Marijke S. als DAS klant de rechtsbijstand privé-leven had onderschreven, om het even welke formule, had zij een volledige service van DAS gekregen. De waarborg Burgerlijk verhaal zit namelijk al in de instapformule “Privéleven” en voorziet tussenkomst voor zowel de activiteiten van het privéleven als voor het beroepsleven als loontrekkende. Een van de vele pluspunten van deze DAS-formule!

Bezitten uw klanten, net als Marijke S. een globale B.A.-familiale verzekering waarin de waarborg rechtsbijstand automatisch is geïntegreerd ? Deze oplossing heeft heel wat nadelen zoals Marijke en haar verzekeringsmakelaar heeft ondervonden. Kiest u niet beter voor een volledig afzonderlijke rechtsbijstandspolis DAS?

Terug naar overzicht

Onze laatste artikels

article thumbnail image22/05/2024
Verkeersongevallen: heb de juiste reflex!
Lees meer
article thumbnail image02/05/2024
Unieke rechtsbijstand voor garagisten & landbouwers
Lees meer
article thumbnail image18/04/2024
Een kachel die niet meer verwarmt en een hersteller die niet meer herstelt: uw rechten als consument
Lees meer

D.A.S is een Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij, toegelaten onder nummer 0687, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand R.P.R Brussel 0401.620.778. De voorbeelden op deze site zijn indicatief. U kunt een offerte verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en IPID fiche die u kosteloos kunt raadplegen onder de rubriek (bibliotheek) of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 2 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 2 spec. vw.). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.