Privacy

1 Waarom deze privacyverklaring?

1.1. Dit is de privacyverklaring van DAS. Onze gegevens vind je in artikel 3 hieronder.

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van jouw gegevens door DAS in het algemeen. In deze verklaring wordt beschreven hoe DAS de persoonsgegevens van verzekeringnemers, verzekerden, gevolmachtigden en wettelijke vertegenwoordigers dan wel andere betrokkenen verzamelt, gebruikt, raadpleegt of anderszins verwerkt, waarom zij dit doet, welke gegevens concreet worden verwerkt, met wie die gegevens kunnen worden gedeeld, hoe lang deze gegevens worden bewaard en wat jouw rechten zijn.

Met deze policy proberen we je hierover op een transparante manier te informeren. We raden je aan om deze policy zorgvuldig te lezen. Je kan deze policy te allen tijde raadplegen onder de rubriek ‘Privacy’ op onze website www.das.be/nl/privacy.

Voor vragen of verzoeken kan je steeds mailen naar privacy@das.be.

1.2. Deze verklaring dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via hyperlinks op onze website wordt verwezen.

1.3. Wij kunnen deze privacyverklaring op elk moment wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacyverklaring zal bekend gemaakt worden op onze website. De laatste wijziging dateert van 22 september 2023.

1.4. Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van een geschil.

<br>

2 Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

2.1. Wij (DAS). Wij zijn de zgn. ‘verwerkingsverantwoordelijke’ om het met een moeilijk woord te duiden. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van jouw gegevens.

2.2. DAS maakt deel van de ERGO Groep die op haar beurt deel uitmaakt van Munich Re (Münchener Rück).

<br>

3 Onze gegevens - Hoe kan je ons contacteren?

Rechtsvorm: NV

Vennootschapsnaam: D.A.S. Belgische Rechtbijstandsverzekeringsmaatschappij

Zetel: Koning Albert II laan 7 - 1210 Brussel

Ondernemingsnummer (KBO): 0401.620.778

Hyperlink website: www.das.be

Onze Data Protection Officer kan je contacteren op privacy@das.be.

<br>

4 Welke gegevens verwerken wij van jou en hoe?

4.1. DAS kan volgende gegevens van jou verwerken:

Jouw persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, identiteitskaartnummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer, nummerplaat.
Als je een onderneming bent: naam van de onderneming, zetel en ondernemingsnummer.
Jouw financiële gegevens: identificatie- en bankrekeningnummers, inkomsten, schulden, uitgaven, leningen, andere vormen van krediet, bijzonderheden betreffende verzekeringen (bv. gedekte risico’s, verzekerde bedragen), financiële transacties, betalingen, beroepsactiviteiten en vergunningen.
Elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer je onze website bezoekt of onze applicaties of software gebruikt: apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, login gegevens, wachtwoorden, externe websites die je hebben doorverwezen, door jou bezochte pagina’s op de website (en datum en tijd).
Persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, immigrantenstatuut.
Samenstelling van het gezin: huwelijk, samenlevingsvorm, echtscheidingen, familie- of gezinsleden.
Opleiding en vorming: cv, beroepsbekwaamheid, opleidingen, professionele ervaring, lidmaatschappen.
Beroep en betrekking: huidige betrekking, werkgever, functie, arbeidsvoorwaarden, loopbaan, vorming e.d.
Gezondheidsgegevens, strafrechtelijke gegevens (dit dan met jouw toestemming – zie artikel 5.1 hieronder).

4.2. DAS kan jouw gegevens rechtstreeks van jou ontvangen, bv. omdat je ze bezorgt via ons contactformulier, een aanvraag indient voor een verzekeringspolis via onze website of andere formulieren van DAS, telefonisch, per post of per e-mail. Ook kan DAS jouw gegevens onrechtstreeks via derden verkrijgen, bv. verzekeringstussenpersonen (bv. jouw verzekeringsmakelaar), schade-experts of getuigen, bepaalde partners/dienstverleners of verbonden vennootschappen van DAS, autoriteiten of andere derden.

DAS kan persoonsgegevens verwerken van verzekerden, verzekeringsnemers, (tegen)partijen in procedures, getuigen of andere tussenkomende partijen (zoals notarissen, artsen, experten e.d.) dan wel andere derden die haar worden overgemaakt door de verzekeringsnemer of de vertegenwoordiger van de verzekerde dan wel door overheidsinstellingen, (tegen)partijen in procedures of andere derden.

DAS kan jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken in het kader van de (verzekerings)overeenkomst met jou als verzekeringsnemer of verzekerde, wanneer jouw verzekeringsmakelaar ons alle nodige informatie en gegevens bezorgt voor het sluiten van de verzekerings(overeenkomst), wanneer je een verzekeringsofferte aanvraagt, wanneer je contact opneemt met DAS voor (schade)aangiftes of inlichtingen (telefonisch, schriftelijk of via de website, applicaties of social media), wanneer je contact opneemt met DAS als sollicitant (indiening kandidaatstelling voor een vacature) dan wel via cookies op onze website, applicaties of social media.

<br>

5 Waarom en op welke basis verwerken wij jouw gegevens?

5.1. DAS verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

- Verzekeringsgerelateerde doeleinden – (klanten)beheer verzekeringsnemers / verzekerden

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om in contact te treden met je, jouw eventuele vragen te kunnen verwerken en jou de nodige inlichtingen en advies te kunnen verschaffen over onze verzekeringsproducten en -diensten, onze website, applicaties of andere met onze activiteiten gerelateerde informatie.

Tevens verwerken wij jouw persoonsgegevens voor:

het beheren van de (verzekerings)polissen en onze bestanden;
het uitvoeren en opvolgen van (verzekerings)offerteaanvragen, voorbereiden, het analyseren van de te verzekeren risico’s (m.i.v. risicobeoordeling en beoordeling van de verzekerbaarheid);
het nakomen van precontractuele en contractuele verplichtingen en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsrelatie met jou, uitvoeren van onze diensten en uitvoeren en opvolgen van de (verzekerings)overeenkomsten met de verzekeringsnemers, verzekerden, behandelen van specifieke verzoeken (bv. voordelen die verband houden met of een aanvulling vormen op de (verzekerings)overeenkomst), controleren van dekkingen bij aangiftes, opvolgen (schade)aangiftes;
backoffice, klantenservice/helpdesk, innen en controleren van facturen en premies, invorderingen en betalingen, klachtenbeheer, betwistingen, administratie, facturatie, opvolging solvabiliteit en boekhouding;
beheer van onze IT-infrastructuur (bv. uitvoering computertests);
opleiding van ons personeel en aangestelden;
toezicht en rapportering;
het voorkomen, opsporen en onderzoeken van misdrijven, m.i.v. verzekeringsfraude;
opmaken van statistische rapporten;
herverdeling van risico’s door middel van medeverzekering en/of herverzekering;
het beheren, behandelen en afwikkelen van claims en uitbetalingen, terugvordering claims van derden die verantwoordelijk zijn voor de schade, mogelijke (gerechtelijke) procedures.

Wij verwerken jouw gegevens (voor bovenvermelde verzekeringsgerelateerde doeleinden) in het kader van de voorbereiding en/of uitvoering van de (verzekerings)overeenkomst met jou.

Bepaalde andere verwerkingen (zie verder) gebeuren op grond van onze gerechtvaardigde belangen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten. Immers kan je dergelijke verwerking redelijkerwijs verwachten. Nog andere verwerken gebeuren in het kader van naleving van wettelijke verplichtingen van DAS (zie ook verder). Bijzondere categorieën van gegevens, zoals gevoelige gegevens (bv. van (tegen)partijen in procedures), strafrechtelijke gegevens en gezondheidsgegevens, worden evenwel met jouw uitdrukkelijke toestemming verwerkt en eventueel, zo van toepassing, op basis van andere wettelijke gronden voorzien in de wetgeving inzake gegevensbescherming (bv. artikel 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming) (zie verder).

Wanneer DAS zich op haar gerechtvaardigde belangen beroept, omvat dit het volgende:

het aanbieden van producten en diensten die aansluiten bij jouw behoeften en de uitvoering van de (verzekerings)overeenkomsten (beheer, opvolging aangiftes en polissen) en onze diensten (incl. advies) in dit verband;
de naleving van toepasselijke wetgeving, normen, richtlijnen, gedragscodes;
optimaliseren en verbeteren van onze producten en/of diensten alsook van onze bedrijfsvoering en dienstverlening;
uitbouw en onderhouden van commerciële relaties;
direct marketing (zie ook verder);
de evaluatie, vereenvoudiging, testen en verbeteren van onze (bedrijfs)processen;
het monitoren van onze activiteiten;
de interne rapportering binnen de Ergo Groep;
(goed) bestuur, (risico)beheer en controle van onze organisatie, bescherming van onze activiteiten, aandeelhouders, werknemers en klanten;
opmaak van statistische studies (bv. om nieuwe tarieven te bepalen);
controle en analyse van onze polissen;
preventie en vermijden van misbruik en fraude of witwassen;
rapportering aan bevoegde autoriteiten;
netwerk- en informatiebeveiliging, het uitvoeren van computertesten en (ook fysieke) beveiliging;
het opleiden van personeel;
toezicht op medewerkers en personeel ten behoeve van de veiligheid of managementdoeleinden;
handhaving van juridische vorderingen, bewijsvoering (archieven), vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van onze rechten of van verzekerde personen, bv. bij geschillen.

Wanneer DAS zich beroept op haar gerechtvaardigde belangen, maakt zij een grondige afweging tussen haar belang en jouw belang, waaronder de bescherming van jouw (privacy)rechten.

indien je bepaalde gegevens, zoals jouw identificatiegegevens of financiële gegevens, die we nodig hebben in het kader van de (verzekerings)overeenkomst, niet verstrekt aan ons, dan is het mogelijk dat we onze verzekeringsproducten niet kunnen aanbieden, de overeenkomst niet kunnen uitvoeren en/of onze diensten niet kunnen verlenen.

- Schadebeheer en bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Voor bijzondere categorieën van gegevens zoals jouw gezondheidsgegevens en strafrechtelijke gegevens of andere gevoelige gegevens, hebben wij zoals hierboven reeds aangegeven jouw toestemming nodig.

Het is ook mogelijk dat de verwerking kan gebaseerd worden op een andere wettelijke grond voorzien in de wetgeving inzake gegevensbescherming, bv. wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Jouw toestemming, indien vereist, wordt gevraagd en bekomen via de ondertekening van een toestemmingsformulier die bijkomende informatie bevat over de verwerking door DAS van dergelijke gegevens en de doeleinden ervan.

In het kader van schadebeheer kan DAS op die basis gezondheidsgegevens verwerken, in het bijzonder voor de vaststelling en de evaluatie van de lichamelijke schade van de verzekerde persoon teneinde als rechtsbijstandsverzekeraar de verzekerde bij te staan en een vordering te stellen. In het kader daarvan kunnen die gegevens worden doorgegeven aan andere verzekeringsondernemingen die betrokken zijn bij de vergoeding van de lichamelijke schade van de verzekerde of de persoon die hij vertegenwoordigt, aan de vertegenwoordiger in België of correspondent in het buitenland, de herverzekeraar(s), schaderegelingsbureau(s), expert(en), advoca(a)t(en), technisch adviseur(s), verzekeringstussenperso(o)n(en) van de verzekerde of de persoon die hij vertegenwoordigt en, meer algemeen, aan elke derde die een vordering/verhaal instelt of tegen wie een vordering/verhaal wordt ingesteld in verband met de hiervoor vermelde lichamelijke schade.

Bij de verwerking van gezondheidsgegevens heeft DAS de categorieën van personen aangewezen die toegang hebben tot de gegevens in kwestie waarbij hun hoedanigheid t.o.v. de verwerking nauwkeurig wordt opgeschreven. Die lijst houdt DAS ter beschikking van de Gegevensbeschermingsautoriteit. DAS zorgt er ook voor dat die aangewezen personen door een wettelijke, statutaire dan wel contractuele verplichting ertoe gehouden zijn het vertrouwelijk karakter van die gegevens in acht te nemen. Ook duiden schadebeheerders bij DAS steeds aan of in een bepaald dossier gezondheidsgegevens worden verwerkt in het kader van lichamelijke schade. Desgevallend wordt er automatisch verhinderd dat het dossier met gezondheidsgegevens consulteerbaar is via extranet van DAS. Ook de inspecteurs en experten hebben in dat geval slechts een beperkte toegang tot het dossier. Enkel de schadebeheerders hebben toegang tot het volledige dossier met gezondheidsgegevens. Op vraag van de verzekerde kan het dossier ook als intern of vertrouwelijk worden aangeduid in welk geval het dossier en de gegevens niet zichtbaar zullen zijn voor de verzekeringstussenpersoon of voor inspecteurs of experten.

In het kader van schadebeheer kan DAS op basis van jouw toestemming dan wel o.g.v. een andere rechtsgrond, bv. indien toegelaten bij wetgeving dan wel verwerking door juridische raadgevers in het kader van de verdediging van belangen van cliënten (artikel 10 AVG en artikel 10 Wet Bescherming Persoonsgegevens), ook strafrechtelijke gegevens verwerken m.b.t. verzekerden of derden. Zo ontvangt DAS in het kader van de waarborg strafrechtelijke verdediging de dagvaarding, het strafdossier en gerechtelijke uitspraken (vonnissen / arresten). Ook in het kader van de waarborg disciplinaire verdediging kunnen er strafrechtelijke gegevens worden verwerkt.

In het kader van dossiers burgerlijk verhaal kan het strafdossier van de tegenpartij worden opgevraagd en/of ontvangen wij ook de procedurestukken / dossier van de rechtspleging (burgerrechtelijk dan wel strafrechtelijk). De toegang in het dossier wordt desgevallend ook beperkt. Een verzekerde is in dit verband wettelijk verplicht o.g.v. artikel 74 van de Wet betreffende de verzekeringen om een schadegeval te melden aan DAS en in dit verband alle nuttige inlichtingen te verstrekken en op vragen te antwoorden teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.

Indien wij jouw toestemming niet hebben voor de verwerking van jouw gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens en de verwerking niet kan worden gesteund op een andere wettelijke basis dan de toestemming, dan kan dat gevolgen hebben voor het schadebeheer (bv. bij gebrek aan de nodige gezondheidsgegevens kan mogelijks geen schadeaangifte worden opgemaakt voor de lichamelijke schade of zal het dossier niet beheerd kunnen worden; bij gebrek aan bepaalde strafrechtelijke gegevens kan DAS mogelijks niet de nodige bijstand verlenen).

Je hebt steeds en kosteloos het recht om jouw toestemming (zo vereist) in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking ervan. De intrekking van jouw toestemming kan evenwel opnieuw gevolgen hebben voor het schadebeheer zoals hierboven aangegeven.

- Prospectenbeheer

Wij kunnen gegevens van jou verwerken als potentiële klant (verzekeringsnemer of verzekerde) of prospect, dit m.o.o. prospectie, klantenwerving, in het kader van afspraken of gesprekken, contactnames, aanbreng, doorverwijzingen e.d. dan wel ter voorbereiding van een eventuele overeenkomst. Dit kan o.g.v. onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten (aangezien je dergelijke verwerking redelijkerwijs kan verwachten in het kader van prospectie).

- Partnerbeheer

Contactname en uitvoering van overeenkomsten met onze partners, leveranciers en dienstverleners. Ook in het kader daarvan kunnen wij persoonsgegevens verwerken indien u bv. een werknemer of aangestelde bent van één van onze partners, leveranciers of dienstverleners. Dit kunnen wij in het kader van de overeenkomst dan wel op grond van ons gerechtvaardigd (commercieel) belang dat desgevallend zwaarder doorweegt op jouw (privacy)rechten (aangezien je dergelijke verwerking redelijkerwijs kan verwachten).

- Optimaliseren van (verzekerings)producten of diensten

Wij kunnen jouw gegevens verwerken om onze (verzekerings)producten en diensten te optimaliseren en toezicht te houden op de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit kan op basis van jouw toestemming of onze gerechtvaardigde belangen die desgevallend zwaarder doorwegen dan uw (privacy)rechten (zie ook hierboven). Zo kan DAS je bv. contacteren voor het plaatsen van een review op onze website (dit zal evenwel in de regel met jouw toestemming zijn). Ook kan DAS jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van telefoongesprekken met het DAS callcenter.

- Direct marketing

Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze (verzekerings)producten en diensten of andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn.

Indien je verzekeringsnemer/verzekerde bent bij ons kan dat op grond van onze gerechtvaardigde (commerciële) belangen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten (aangezien je dergelijke verwerking redelijkerwijs kan verwachten als verzekeringsnemer/verzekerde bij DAS).

Indien je geen verzekeringsnemer/verzekerde bent van ons kan je dergelijke marketing niet redelijkerwijs verwachten en hebben we jouw voorafgaande toestemming nodig (bv. door in te schrijven via onze website). Jouw toestemming is vrij en kan je op elk moment intrekken.

- Het verzorgen van een optimale werking van onze website(s), applicaties en software

Wanneer je de website van DAS bezoekt of raadpleegt of applicaties of software van ons gebruikt, kunnen we bepaalde elektronische gegevens verwerken, zoals login gegevens, wachtwoorden, cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen jou als bezoeker en onze website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van onze website. Cookies zorgen er ook voor dat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van onze website.

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze cookie policy.

- Doorgifte

Wij kunnen jouw gegevens ook verwerken om door te geven aan verzekeringstussenpersonen of andere verzekeraars, aan onze partners, dienstverleners, leveranciers en/of andere contractspartijen van DAS voor de uitvoering van voorgaande punten.

- Sollicitantenbeheer

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken indien je bij ons solliciteert (in het kader van aanwerving en selectie) en zelfs bijhouden in ons wervingsreserve. Ook dit kan op basis van onze gerechtvaardigde belangen die desgevallend zwaarder doorwegen op jouw (privacy)rechten als sollicitant (je kan dergelijke verwerking en/of bewaring immers redelijkerwijs verwachten).

- Het naleven van toepasselijke wetgeving

We kunnen jouw gegevens verwerking omwille van verplichtingen op grond van toepasselijke wetgeving, zoals de wetgeving inzake verzekeringen en verzekeringsondernemingen, marktpraktijken en consumentenbescherming, toezicht, fiscaliteit, financiële verplichtingen of andere wetgeving.

5.2. Indien je bij ons verzekeringsproducten afneemt, is het mogelijk dat de verwerking van jouw gegevens tijdens de acceptatiefase het voorwerp uitmaakt van zgn. geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dit betekent dat wij op basis van de bij jou opgevraagde gegevens in verband met de te verzekeren risico’s volledig automatisch kunnen beslissen of wij al dan niet een verzekeringsovereenkomst zullen sluiten met jou (met behulp van geautomatiseerde middelen die voor jou dus rechtsgevolgen kunnen hebben, bv. inzake prijsstelling, risicobeoordeling, schadebehandeling e.d.).

Zowel voor het aanvaarden van een bepaalde verzekering als voor het bepalen van de premies en de omvang van de waarborgen, moeten wij het risico correct kunnen beoordelen. Dit gebeurt o.g.v. objectieve segmentatiecriteria die afhangen van product tot product en afhankelijk zijn van de waarschijnlijkheid en ernst van het schadegeval. De Wet betreffende de verzekeringen verplicht DAS tot transparantie op het vlak van segmentatie en dit om jou te beschermen. Een overzicht van de segmentatiecriteria vindt u in volgend document.

Deze automatische besluitvorming is noodzakelijk voor de totstandkoming van de (verzekerings)overeenkomst.

Je zal telkens geïnformeerd worden over het feit dat je het voorwerp uitmaakt van dergelijke automatische beslissing, alsook over de logica erachter en over wat dit concreet betekent alsook de gevolgen ervan.

DAS heeft passende maatregelen genomen ter bescherming van jouw rechten in dit verband. Bovendien heb je recht op menselijke tussenkomst in dit beslissingsproces, het recht om jouw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vullen. Je wordt hierover ook geïnformeerd bij het invullen van de vragenlijst waarbij daartoe telkens de nodige contactgegevens zijn opgenomen.

Voor vragen hierover kan je terecht op privacy@das.be.

<br>

6 Wie ontvangt of verwerkt jouw gegevens nog (naast DAS)?

6.1. DAS verdeelt haar (verzekerings)producten via verzekeringstussenpersonen, inz. verzekeringsmakelaars. Jouw verzekeringsmakelaar zal de noodzakelijke gegevens van jou overmaken voor het sluiten van de (verzekerings)overeenkomst. Omgekeerd bezorgen wij ook alle nodige gegevens over een schadedossier aan jouw verzekeringsmakelaar zodat die over alle informatie beschikt en jou kan informeren en ondersteunen.

6.2. Jouw gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de ERGO-Groep waarvan DAS deel uitmaakt, dit in het kader van interne rapportering.

6.3. Jouw gegevens kunnen worden verwerkt door onze partners, dienstverleners of leveranciers in het kader van onze producten en diensten. Het gaat bv. ook om ons sociaal secretariaat, hosting providers, IT partners, webbeheerders, netwerkbeheerders, softwareleveranciers, ondernemingen die betalingsdiensten, marketingdiensten of communicatiediensten verlenen aan ons etc. Dit zijn verwerkers van DAS waarmee verwerkersovereenkomsten worden gesloten waarin in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming onder meer de passende beveiligingsmaatregelen worden gegarandeerd ter bescherming van jouw gegevens.

6.4. In het kader van een schadegeval kunnen jouw gegevens worden overgemaakt aan advocaten, experten, arbiters, bemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, getuigen of andere verzekeraars. Dit is noodzakelijk om jouw dossier te (kunnen) behandelen en de nodige bijstand te verlenen.

Ook andere ondernemingen kunnen jouw gegevens verwerken in het kader van onze activiteiten en intern beheer, zoals bv. boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren.

6.5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden die dit niet doen in opdracht van DAS of los van de gegevens die wij verwerken, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn, tenzij dit gezamenlijk met DAS zou gebeuren.

6.6. DAS kan ten slotte verplicht worden jouw gegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting, bv. aan bepaalde officiële overheidsinstellingen in het kader van wettelijke mededelingsverplichtingen en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

<br>

7 Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

7.1. Wij zullen jouw gegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals omschreven hierboven in artikel 5, tenzij er op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

Om de concrete bewaartermijn te bepalen voor de betreffende gegevens houdt DAS rekening met de hoeveelheid, de aard, de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van de gegevens, de doeleinden waarvoor DAS de persoonsgegevens verwerkt, de vraag of DAS deze doeleinden op een andere manier kan bereiken en de toepasselijke wetgeving.

7.2. Voor bepaalde gegevens kunnen er specifieke wettelijke bewaringstermijnen en/of verjaringstermijnen (bv. de o.g.v. de Wet betreffende de verzekeringen geldende verjaringstermijnen) gelden. In ieder geval geldt hierbij steeds het principe dat wij jouw gegevens niet langer bijhouden dan nodig overeenkomstig de criteria hierboven vermeld onder 7.1.

DAS houdt intern een beleid bij met een overzicht van alle toepasselijke bewaringstermijnen. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je ons contacteren op privacy@das.be.

<br>

8 Wat zijn jouw rechten?

8.1. Je hebt het recht op informatie over de verwerking van jouw gegevens. Dit wordt je meegedeeld via deze privacyverklaring. Je kan ons ook steeds verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen.

8.2. Je hebt het recht om ons te verzoeken om:

inzage en kopie van jouw gegevens.

Daarvoor kan je kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

Wij kunnen jou vragen om de informatie of verwerking waarop jouw verzoek betrekking heeft, te specifiëren voordat de informatie wordt verstrekt.

Wij kunnen je vragen om in te loggen via een login en wachtwoord om jou te authentiseren teneinde op een veilige manier toegang te verschaffen en jouw identiteit te verifiëren, bv. door middel van authenticatie via e-mail of sms met bevestigingslink, beveiligingsvragen of -codes.

verbetering van jouw gegevens (zo nodig);
verwijdering van jouw persoonsgegevens indien:

o de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door ons werden verwerkt;

o je een eerder gegeven toestemming hebt ingetrokken;

o je bezwaar maakt tegen de verwerking door ons;

o de persoonsgegevens onrechtmatig door ons zouden zijn verwerkt;

o dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

o de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.

beperking van de verwerking die op jou betrekking heeft. Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien je:

o de juistheid van de gegevens waarover we beschikken, betwist;

o de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;

o we deze gegevens niet meer nodig hebben terwijl jij deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

o in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van DAS zwaarder doorwegen dan die van jou of jouw (privacy)rechten indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

8.3. Je hebt het recht om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken indien de verwerking gebeurt op grond van het gerechtvaardigd belang van DAS en bij verwerkingen voor onderzoeks- of statistische doeleinden.

DAS zal jouw gegevens dan niet meer verwerken, tenzij het gerechtvaardigd belang van DAS zwaarder doorweegt dan jouw belangen of (privacy)rechten of de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Je kan echter te allen tijde en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing. Dit kan eenvoudig door dit te laten weten via privacy@das.be en/of via uitschrijving op onze website. Dit kan ook via de mailings zelf (onderaan is telkens de mogelijkheid voorzien om uit te schrijven). Je zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

8.4. Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens (aan een andere verwerkingsverantwoordelijke). Dit kan enkel indien de verwerking door ons berust op jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.5. Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.

8.6. Je hebt bovendien het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kan je ook steeds DAS zelf contacteren: privacy@das.be.

8.7. De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de geldende wetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. ‘GDPR’)).

8.8. Voor de uitoefening van jouw rechten kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan DAS op privacy@das.be. Hierbij moet je je wel afdoende identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit en dit noodzakelijk is, mogen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van jouw identiteit. Wanneer er geen andere mogelijkheden zijn en dit noodzakelijk en proportioneel is, kan kopie van jouw identiteitskaart worden opgevraagd waarbij jouw Rijksregisternummer onleesbaar moet worden gemaakt. Nadat jouw identiteit met succes werd geverifieerd, wordt de kopie van jouw identiteitskaart onmiddellijk verwijderd.

<br>

Vragen? Contacteer ons gerust: privacy@das.be.

Terug naar startpagina