Polisvergelijker

Privé-leven na brand
Consumentenpolis
Consumenten BeneFisc
€ 245
Na fiscaal voordeel
Op uw premie tot 320 EUR, kunt u tot 40% van uw belastingen aftrekken, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Dankzij deze wet, neemt de staat dus tot 128 EUR van uw rechtsbijstandspremie ten laste.
0Voertuig(en)
€ 91
€ 154
€ 147
€ 7.58 / per maand
€ 12.83 / per maand
€ 12.25 / per maand
0Voertuig(en)
1
Preventief juridisch advies en nazicht van documenten
2
Verhalen van schade veroorzaakt door derden (zonder contractuele band)
3
Strafrechtelijke verdediging (laster en eerroof, onopzettelijke slagen en verwondingen...)
4
Verdediging voor een disciplinair orgaan (orde of deontologische commissie)
5
Aanvullende verdediging op uw BA verzekering of bij belangenconflict
6
Geschil met uw verzekeraars privéleven zoals BA gezin, hospitalisatie...
7
Samenloop van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid
8
Slachtoffer van een medische fout
9
Vergoeding als aansprakelijke tegenpartij niet verzekerd is en geen geld heeft
10
Betalen borgsom voor invrijheidsstelling uit gevangenis
11
Voorschot op schadevergoeding
12
Voorschot op de vrijstelling van uw BA polissen
13
Geschil met de verzekeraar van uw woning (brand, diefstal, waterschade)
14
Problemen met verkopers, leveranciers van producten en diensten
15
Expertise/bemiddeling bij problemen met nieuwbouw/verbouwingen met een bouwvergunning
16
Juridische procedures bij problemen met nieuwbouw en verbouwingen
17
Geschillen echtscheiding, wettelijke samenwonen, familiale bemiddeling
18
Verdediging van uw rechten als u het niet eens bent met de fiscus
19
Conflicten rond een erfenis, schenking of testament
20
Geschillen met de eigenaar van uw gehuurde woning
21
Geschil met uw werkgever
22
Discussies met overheid & administratie (onteigeningen, komst nieuwe industrie...)
23
Verdediging bij conflicten over een erfdienstbaarheid, vruchtgebruik, hypotheek
24
Geschillen over uw pensioen, kindergeld, ziekenfonds
25
Geschillen over adoptie, naamwijziging, ontkenning vaderschap
26
Conflicten rond mede-eigendom, uitzichten, gemene muur, afstand bomen & planten...
27
Dekking All Risk (auteursrechten, ICT-recht, privacyrecht, sportrecht, mediarecht...)
28
All Risk verdediging van uw belangen als eigenaar, huurder, bestuurder of houder van voertuigen
Let op! De voorbeelden van dit document zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden die u kosteloos kunt raadplegen op www.das. be of bij uw bemiddelaar waar u een offerte kunt verkrijgen. Elke niet-professionele client dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 7 of 2 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 8 of 2 spec. vw.). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. DAS Belgische Rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij N.V. Koning Albert II laan, 7 - 1210 Brussel – Tel. + 32 2 645 51 11 – Fax +32 2 640 77 33. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.