Overzicht waarborgen 'Mijn Agrarische Activiteit'

Mijn Agrarische Activiteit Classic
Mijn Agrarische Activiteit Premium
Mijn Agrarische Activiteit All Risk
1
Geschillen met betrekking tot ongevallen als deelnemer aan het verkeer
2
Besturen van voertuigen van derden in het kader van uw beroepsactiviteiten
3
Geschillen met betrekking tot voertuigen die in de polis zijn gedekt
4
Geschillen met betrekking tot de gronden en de in de Legal Risk Calculator opgenomen gebouwen
5
Recuperatie van onbetwiste geldschulden B2B
6
Preventief juridisch advies en nazicht van documenten
7
Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving bij werken uitgevoerd door derden
8
Verhalen van schade veroorzaakt door derde (niet contractueel)
9
Inbreuken op wetten en reglementen
10
Geschil met uw brandverzekeraar
11
Geschil met uw andere verzekeraars
12
Verdediging bij fraude en oplichting online (cybercrime, phishing) en offline
13
Geschillen met personeel, RSZ of de sociale inspectie
14
Conflicten met overheidsinstellingen (bv. uw gemeente)
15
Verdediging van uw rechten als u het niet eens bent met de fiscus
16
Conflicten met klanten en leveranciers
17
Bijstand bij de bouw of renovatie van een onroerend goed
18
Conflicten rondom erfdienstbaarheden, mede-eigendom, vruchtgebruik, ...
19
Geschillen als huurder of verhuurder van onroerende goederen en gronden
20
Conflicten tussen vennoten bij de verkoop, splitsing of vereffening van uw onderneming
21
Verdediging van uw belangen in geval van oneerlijke concurrentie
22
Bescherming van uw auteursrecht en bescherming van uw gegevens
23
Geschillen als eigenaar van merken en octrooien
Raadpleeg onze voorwaarden en documenten
<br> Let op! De voorbeelden van dit document zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden die u kosteloos kunt raadplegen op www.das. be of bij uw bemiddelaar waar u een offerte kunt verkrijgen. Elke niet-professionele client dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 7 of 2 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 8 of 2 spec. vw.). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. DAS Belgische Rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij N.V. Koning Albert II laan, 7 - 1210 Brussel – Tel. + 32 2 645 51 11 – Fax +32 2 640 77 33. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.