Wat kan je doen in geval van burenhinder? 

NL: burenhinder; FR: troubles de voisinage

Iedereen droomt ervan: rustige en vriendelijke buren die elkaar respecteren en vredevol samenleven. Maar voor velen is dit in realiteit niet het geval: aanhoudende overlast dag en nacht van blaffende honden, aanhoudende nachtelijke feestjes tot in de vroege uurtjes, overhangende takken van de boom van de nabuur die ernstige en systematische bladval veroorzaakt, enz…

Herkenbaar? Problemen van nabuurschap zijn nu eenmaal een deel van het samenleven in een maatschappij. De meeste mensen verdragen enige overlast van buren vanwege de onderlinge band, maar als deze overlast de normale ongemakken overstijgt en buitensporig wordt, is het belangrijk om tijdig in te grijpen voordat het conflict escaleert.

In dergelijke gevallen is het handig om op de hoogte te zijn van de wetgeving met betrekking tot burenhinder in België.

Volgens artikel 3.101, §1 van het Burgerlijk Wetboek hebben naburige eigenaars het recht om hun onroerend goed te gebruiken en ervan te genieten. Bij de uitoefening van dit gebruik en genot dienen ze het geschapen evenwicht te respecteren door geen hinder op te leggen aan de nabuur die de normale ongemakken uit de nabuurschap overtreft en aan hen kan worden toegerekend. Noteer dat nabuurschap ruim word geïnterpreteerd. Het moet niet noodzakelijk gaan om aangrenzende erven, maar alle naburige erven die elkaar kunnen beïnvloeden en bovenmatige hinder kunnen veroorzaken.

Burenhinder is een vorm van foutloze aansprakelijkheid, wat betekent dat er geen sprake hoeft te zijn van een fout. Dus zelfs zonder een foutieve gedraging kan er bovenmatige burenhinder ontstaan Wel dient bewijs geleverd te worden van het nabuurschap, de toerekenbaarheid van de voorgehouden hinder en het bovenmatig karakter ervan.

Welke elementen dragen volgens de wet bij dat een hinder als bovenmatig wordt beschouwt? De rechter zal in zijn beoordeling rekening houden met alle concrete omstandigheden van de zaak, maar daarnaast biedt artikel 3.101 § 1, tweede lid Burgerlijk Wetboek nog een niet-limitatief overzicht van enkele specifieke beoordelingscriteria voor de bovenmatigheid, met name:

Het tijdstip: Bouwwerken die 's nachts worden uitgevoerd wordt bijvoorbeeld strenger beoordeeld dan dezelfde hinder overdag.
De frequentie van de hinder: incidentele hinder zal bijvoorbeeld zelden als overmatig worden beschouwd, terwijl aanhoudende overlast aanleiding kan geven tot bovenmatige hinder.
De intensiteit van de hinder: zoals het aantal decibels geproduceerd bij geluidshinder
De eerstingebruikneming, als de hinder bijvoorbeeld ontstaat nadat je buurman eigenaar is geworden van het aangrenzende erf. Als de hinder al aanwezig was, is dat een tegenindicatie voor de abnormale aard van de hinder. Zo dient een koper van een onroerend goed naast een spoorlijn te weten dat deze hiervan nadelen zal ondervinden.
De publieke bestemming van het goed waaruit de hinder voortkomt, bijvoorbeeld elke particulier moet bepaalde lasten verdragen in het kader van het algemeen belang (denk aan hinder bij openbare werken of hinder door vliegtuigen van een nabijgelegen luchthaven). Dit neemt niet weg dat ook de overheid bovenmatige burenhinder kan veroorzaken, maar bij de beoordeling van de omvang van de hinder zal men in overweging nemen dat een particulier in het gemeenschappelijk belang bepaalde lasten moet dragen.

Daarnaast bepaalt de wet ook de principes voor compensatie of herstel van de veroorzaakte onevenwichtigheid. Dit kan onder meer bestaan uit een geldelijke vergoeding of een bevel de handeling te staken die de bovenmatige hinder veroorzaakt.

Vroeger voorzag de wet niets specifiek omtrent 'potentiële' hinder. Het nieuwe artikel 3.102 van ons Burgerlijk Wetboek voorziet een streng afgebakende preventieve vordering, die strikt beperkt is tot gevallen van ernstige en duidelijke risico's. Het stelt buren in staat om al in een preventieve fase maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat het betreffende risico zich later realiseert. De persoonlijke gevoeligheid van de benadeelde nabuur kan niet in overweging worden genomen bij deze beoordeling.

Iedereen heeft het absolute recht om volledig te genieten van zijn eigendom. Echter, om aanspraak te maken op aansprakelijkheid volgens artikel 3.101, §1 van het Burgerlijk Wetboek, moet er bewijs worden geleverd van "bovenmatigematige hinder" in uw nadeel. De eisende partij draagt de bewijslast in deze situatie. Wij adviseren onze verzekerden dan ook om de hinder te documenteren waarbij er eventueel kan overwogen worden om klacht neer te leggen bij de lokale politiediensten. Als er bewijs kan worden geleverd van overmatige hinder, moet de buur die overlast veroorzaakt, eerst in gebreke worden gesteld.

Wij bij DAS kunnen u daarbij helpen!

Wij hechten veel belang aan goede burenrelaties en streven ernaar om eventuele geschillen met de buren op een vreedzame manier op te lossen.

Onder het motto “beter een goede buur dan een verre vriend” trachten wij dan ook eerst samen een minnelijke oplossing te bewerkstelligen, waarbij wij onder meer de piste van de burenmiddeling onderzoeken.

Daarnaast kunnen wij namens u een brief opstellen om uw buur te informeren over de geldende wetgeving en verzoeken om tot een minnelijke regeling te komen.

Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, kunnen wij u voorzien van de benodigde informatie om een verzoeningszitting bij het Vredegerecht te initiëren. Indien er uiteindelijk geen verzoening mogelijk is tussen de buren, kunt u overwegen om een gerechtelijke procedure te starten. In dit geval zullen wij u stap voor stap begeleiden gedurende het gehele proces.

<br>

Want dat is wat wij doen. Wij helpen u!

Image of the author of this articleGuillaume LambrechtsJurist RC/DP
Terug naar overzicht

Onze laatste artikels

article thumbnail image22/05/2024
Verkeersongevallen: heb de juiste reflex!
Lees meer
article thumbnail image02/05/2024
Unieke rechtsbijstand voor garagisten & landbouwers
Lees meer
article thumbnail image18/04/2024
Een kachel die niet meer verwarmt en een hersteller die niet meer herstelt: uw rechten als consument
Lees meer

D.A.S is een Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij, toegelaten onder nummer 0687, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand R.P.R Brussel 0401.620.778. De voorbeelden op deze site zijn indicatief. U kunt een offerte verkrijgen bij uw bemiddelaar. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden en IPID fiche die u kosteloos kunt raadplegen onder de rubriek (bibliotheek) of bij uw bemiddelaar. Elke niet-professionele cliënt dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 2 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 2 spec. vw.). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.