Rechtsbijstand in de praktijk: voorbeelden

Service Box

DAS biedt u vanuit de eigen juridische dienst (preventief) juridische bijstand, advies of kijkt voorgelegde documenten na (zoals contracten, (model)brieven) zonder uitbesteding aan een externe deskundige. De vragen die in aanmerking komen, hebben betrekking op een verzekerde waarborg, binnen de grenzen van de onderschreven polis. Uitgesloten: preventief advies i.v.m. vermogensbeheer, fiscale optimalisatie en hulp bij de fiscale aangifte.

Inning onbetaalde facturen (B2B)

De invordering van onbetwiste onbetaalde facturen bij uw professionele klanten.

Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving

Bij belangrijke werken in de buurt van uw exploitatiezetel neemt DAS de kosten van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving (tot maximaal 500 EUR) ten laste als deze werken mogelijk schade kunnen veroorzaken.

Burgerlijk verhaal

Wanneer uw bedrijf, uw personeel of uw goederen schade lijden door een extracontractuele aansprakelijkheid zal DAS alles in het werk stellen om een optimale vergoeding te verkrijgen.
 • Door een lek bij de buren staat uw magazijn onder water en de opgeslagen goederen zijn onverkoopbaar.
 • Tijdens een bezoek aan een klant krijgt een personeelslid een ongeval in uw bedrijfswagen. Hij is lange tijd werkongeschikt. Als werkgever wilt u de loonkosten verhalen op de tegenpartij.
 • Cybercriminaliteit, phishing: Uw gegevens worden gegijzeld door een hacker die losgeld vraagt. Hierdoor loopt u technische werkeloosheid op. DAS volgt de gerechtelijke informatie op om deze financiële verliezen te kunnen claimen. Bijzonder negatieve reviews op basis van valse claims worden verspreid op sociale netwerken: DAS beschermt uw reputatie en contacteert de reviewsite om de laster te stoppen. Daarnaast verhalen wij de geleden schade bij de dader.

Strafrechtelijke verdediging

DAS betaalt uw verdediging, incl. de gerechtskosten, als het parket u vervolgt voor een strafbaar feit door nalatigheid, onvoorzichtigheid of onachtzaamheid.
 • U wordt als zaakvoerder strafrechtelijk vervolgd wegens het niet respecteren van de veiligheidsregels bij het gebruik van gevaarlijke apparatuur.
 • U organiseert voor uw klanten een opendeurdag. Door een nalatigheid ontstaat in de feesttent brand. Verschillende gasten komen niet op tijd weg en lopen ernstige brandwonden op. Het parket besluit u te vervolgen. - U wordt strafrechtelijk vervolgd voor een medische fout.
 • Wegens een inbreuk op de wet op de privacy of de discriminatiewetgeving moet u zich voor de strafrechter laten verdedigen. Let op: u bent niet verzekerd voor opzettelijke feiten of daden van grove schuld opgesomd in de uitsluitingen.

Bijstand Salduz

U mag u laten bijstaan door een advocaat als u wordt verhoord als verdachte voor feiten waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd.

Disciplinaire verdediging

DAS verdedigt uw belangen voor een disciplinair orgaan.
 • U moet verschijnen voor de Orde van Apothekers wegens een verkeerde dosering bij de bereiding van een geneesmiddel op voorschrift.
 • Na een medische fout wil de Orde van Geneesheren u een tijdelijk beroepsverbod opleggen. U wil zich verzetten. Let op: u bent niet verzekerd voor opzettelijke feiten of daden van grove schuld opgesomd in de uitsluitingen.

Burgerlijke verdediging

Als van u een schadeloosstelling gevorderd wordt op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid komen wij tussen, aanvullend op de burgerlijke verdediging van de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Op weg naar huis verleent u als arts medische bijstand aan een slachtoffer van een verkeersongeval. Hierbij begaat u een fout waardoor de medische toestand van het slachtoffer verergert. Noch uw polis BA beroep noch uw polis BA gezin verleent tussenkomst.
 • “Hinderlijk die onderneming vlak bij onze deur”, menen de buurtbewoners en leggen klacht neer tegen het bedrijf wegens burenhinder (artikel 544 Burgerlijk Wetboek). De BA-verzekeraar sluit echter op basis van een eenduidige clausule dit soort aansprakelijkheid uit. DAS komt tussenbeide om de belangen van de onderneming waar te nemen.

Insolventie van derden

In het kader van de waarborg burgerlijk verhaal vergoedt DAS de schade van de verzekerde wanneer de aansprakelijke derde onvermogend is (behalve bij diefstal, fraude … zie uitsluitingen).
 • U, als zaakvoerder, stapt uit de wagen, steekt de straat over en wordt omver gereden door een verstrooide fietser. Gevolg: u valt met uw hoofd tegen de stoeprand en bent langdurig arbeidsongeschikt. Een groot financieel verlies. De fietser is niet verzekerd en insolvabel. D.A.S. vergoedt u (rekening houdend met de voorziene maximale tussenkomst).

Strafrechtelijke borgstelling

Indien u in hechtenis genomen wordt als gevolg van een gedekt ongeval voorziet DAS een borgsom voor uw invrijheidsstelling.
 • Op een zakenbezoek in het buitenland raakt u ongewild betrokken in een ongeval met dodelijke afloop. De plaatselijke autoriteiten houden u vast in afwachting van een borgsom. DAS stelt zich borg zodat u terug naar België kunt reizen.

Voorschot op schadevergoeding

Na een verkeersongeval met een leasingwagen aanvaardt de verzekeraar van tegenpartij de aansprakelijkheid gaat ook akkoord met de schadecijfers van de materiële schade. Toch blijft de betaling uit. DAS keert u een voorschot uit.

Voorschot op de vrijstelling van de polissen BA

Na de tussenkomst van de verzekeraar BA moet de aansprakelijke derde nog de vrijstelling vergoeden. Deze blijkt niet van plan te betalen. D.A.S. schiet u deze vrijstelling voor.

Na brand

DAS verdedigt uw belangen bij een geschil met de brandverzekeraar (weigering van tussenkomst, onvoldoende schadevergoeding, verkeerde interpretatie van de voorwaarden ...).
 • U heeft zware waterschade en uw voorraad goederen is naar de vaantjes. Het voorstel van de verzekeraar is onvoldoende. Een tegenexpert is nodig om uw belangen te verdedigen.
 • De brandverzekeraar weigert tussenkomst te verlenen bij een belangrijke diefstal en verschuilt zich achter de uitsluitingsclausule.

Verzekeringscontracten

 • U hebt een geschil met uw verzekeraar BA uitbating die zijn tussenkomst in een schadegeval weigert.
 • U wilt beroep doen op uw polis gewaarborgd inkomen maar u komt in conflict met de raadsarts die een te laag invaliditeitspercentage voorstelt.
 • De verzekeraar cybercrime interpreteert de clausules van de polis in uw nadeel.

Samenloop van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid

Als u schade lijdt door de samenloop van een contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid, vordert DAS de schade terug die zich ook had kunnen voordoen zonder contract. Er is ook tussenkomst indien de fout van de aansprakelijke een inbreuk is op een strafwettelijke bepaling.
 • U vraagt een schilder uw handelsgebouw op te frissen. Hij levert prachtig werk af maar bij zijn vertrek laat hij een emmer verf op uw computer vallen.
 • Bij de uitvoering van een handelstransactie wordt u het slachtoffer van fraudeurs.
 • Een leverancier beschadigt bij een levering de lichtreclame op de parking. DAS eist de schadevergoeding bij de aansprakelijke chauffeur.

Arbeids- & sociaal recht

Uw verdediging bij geschillen met uw werknemers over de arbeidsovereenkomst en de geschillen over uw zelfstandig statuut.
 • U hebt een geschil met een werknemer die zijn ontslag wegens zware fout betwist.
 • De verzekeringsnemer ligt in conflict met zijn sociaal verzekeringsfonds m.b.t. zijn sociale zekerheidsbijdragen.
 • Uw werknemer, gesteund door zijn vakbond, eist een veel hogere opzegvergoeding en dagvaardt u voor de arbeidsrechtbank.

Administratief recht

Uw verdediging bij geschillen met de overheid (gemeente, provincie, federale instelling).
 • Een audit van uw systeem voor gegevensbescherming met betrekking tot de GDPR-wetgeving verloopt niet goed: de toezichthouder beschuldigt u van lacunes in de bescherming van de gegevens van uw klanten. Er staat een boete van 4% van uw omzet op het spel: u wilt verdedigd worden door DAS
 • U voert een activiteit uit die onderworpen is aan de controles van het FAVV. Tijdens een inspectie is het FAVV van mening dat uw koelkasten niet voldoen aan de gezondheidsnormen en wil de vestiging sluiten. U betwist hun verslag en wenst te worden verdedigd.
 • Het RIZIV trekt uw status als arts of fysiotherapeut in omdat ze van mening zijn dat aan de voorwaarden niet meer wordt voldaan: u wilt verdedigd worden.

Fiscaal recht

Geschil voor de rechtbank met de administratie van de directe belastingen, gewestelijke, provinciale en gemeentetaksen, roerende en onroerende voorheffing en KI.
 • De belastingcontroleur weigert elke discussie over de aangifte en het lukt u niet om hem tot rede te brengen. Het dossier moet naar de rechtbank.
 • De fiscus trekt het kadastraal inkomen zwaar op, wat u wenst te betwisten.
 • Er ontstaat een geschil over de verkeersbelasting van uw bestelwagen. Let op: Geschillen m.b.t. de btw, douane en accijnzen zijn niet verzekerd. In deze waarborg is er geen minnelijke bijstand verzekerd.

Algemene contracten

Uw dekking voor geschillen met klanten en leveranciers.
 • Aankoop en verkoop van goederen (offline en online): foutieve of laattijdige leveringen, slechte kwaliteit …
 • Slechte herstellingen of onderhoud vestigingseenheden, voertuigen, machines, apparaten ...
 • Invordering onbetaalde facturen, contestatie afrekening, uitgevoerde werken.
 • Geschillen met dienstverleners: financiële instellingen, boekhouder, onderaannemers, publiciteitsagentschap, webdesigner, advocaat, notaris …

Bijstand bouw

DAS verdedigt u via bemiddeling en eenmalige expertise bij bouwgeschillen met betrekking tot uw vestigingseenheid waarbij de tussenkomst van een architect en/of de toestemming van de bevoegde autoriteiten vereist is.
 • De bezettingswerken in de nieuwbouw zijn niet volgens de regels van de kunst.
 • Er sijpelt water in de nieuwe winkel, maar de aannemer doet alsof zijn neus bloedt. Let op: u bent niet verzekerd voor gerechtsprocedures voor nieuwbouw en verbouwing met vergunning of aankoop sleutel op de deur.

Zakenrecht

Conflicten met betrekking tot (mede-)eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, lichten en uitzichten ... van uw vestigingseenheid.
 • Uw buurman weigert mee te betalen voor de herstellingskosten van de gemeenschappelijke muur.
 • Er ontstaat een discussie met de mede-eigenaars over de uitgevoerde werken aan het winkelcentrum die niet in overeenstemming zouden zijn.

Huurrechtsbijstand

Geschillen met de eigenaar/verhuurder van uw vestigingseenheid: opzeg van het huurcontract, weigering terugbetaling van waarborg, herstellingen aan het gehuurde goed ...

Waarborgen All Risk

Waarborgen die niet onder een van de hierboven vermelde waarborgen vallen, zijn toch gedekt als ze niet expliciet uitgesloten worden in de speciale voorwaarden.
Marktpraktijken en oneerlijke concurrentie:
 • Misleidende reclame.
 • Concurrenten die gebruik maken van uw fabrieksgeheimen.
 • Een van uw ex-werknemers gaat voor een concurrent werken en kaapt uw klanten weg: u wenst verdedigd te worden. Vennootschaps- en verenigingsrecht, met inbegrip van geschillen tussen vennoten:
 • Conflicten tussen vennoten tijdens de verkoop, overdracht of vereffening van uw vennootschap: een van uw vennoten wenst zich terug te trekken uit de vennootschap maar betwist de waardeberekening van zijn aandelen. U vraagt onze hulp om dit conflict op te lossen.
 • Er ontstaat tussen de vennoten een conflict over een inbreuk op een wetsartikel uit het vennootschapsrecht, zoals een bestuurdersfout. Intellectuele rechten (waaronder auteursrechten):
 • SABAM vraagt u een exorbitante boete te betalen vanwege de niet-aangegeven uitzending van de radio in uw wachtkamer.
 • Discussies in verband met bescherming van eigen ontworpen bedrijfssoftware en interne databanken.
 • Een blog die u geschreven heeft, wordt integraal gekopieerd door een derde. Ook uw eigen foto’s verschijnen in de sociale media onder een andere naam. U eist een vergoeding voor de auteursrechten en het weghalen van de foto’s. ICT-recht:
 • DAS beschermt u tegen “domeinnaam squatting” (vb. bepaalde domeinnaam die een start-up als handelsnaam kan gebruiken, wordt letterlijk gegijzeld door iemand die daar geen rechtmatig belang toe heeft).
 • Als FOD Economie meent inbreuken te moeten vaststellen op de wijze waarop uw webshop functioneert, verdedigt D.A.S. uw belangen. Mediarecht: u wenst een recht op antwoord op een foutieve weergave van de feiten die in een krant gepubliceerd werden, maar de krant weigert op uw vraag in te gaan.

Let op! De voorbeelden van dit document zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden die u kosteloos kunt raadplegen op www.das. be of bij uw bemiddelaar waar u een offerte kunt verkrijgen. Elke niet-professionele client dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 7 of 2 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 8 of 2 spec. vw.). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. DAS Belgische Rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij N.V. Koning Albert II laan, 7 - 1210 Brussel – Tel. + 32 2 645 51 11 – Fax +32 2 640 77 33. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.