Gedetailleerde informatie wijziging voorwaarden

Op deze pagina vindt u alle gedetailleerde informatie over de voorwaarden met betrekking tot de tariefwijziging 03/2023 en ook het nieuwe artikel 6.5. van onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden N5010

Oude artikels
Aangepaste artikels
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3
Wat is een ‘schadegeval’? 3.1. Wij verlenen u dekking bij verzoek om rechtsbijstand voortvloeiend uit de hierna vermelde feiten: 3.1.1. inzake extracontractuele aansprakelijkheid, bij vordering tot schadeloosstelling ten voordele van een verzekerde: het plaatsvinden van de gebeurtenis waaruit de schade ontstaat; 3.1.2. inzake contractuele aansprakelijkheid, met uitzondering van arbeidsrechtelijke geschillen, het ogenblik waarop u objectief weet of moet weten dat u zich in een conflictsituatie bevindt en als eiser of verweerder rechten of aanspraken kan doen gelden; 3.1.3. in alle andere gevallen vindt het schadegeval plaats op het ogenblik dat de verzekerde, de tegenpartij of een derde voor de eerste maal met een wettelijke of contractuele bepaling in overtreding is of wordt vermoed te zijn;
Hoe wordt het plaatsvinden van het schadegeval vastgelegd? 3.1 De datum van het plaatsvinden van het schadegeval wordt vastgelegd op het ogenblik waarop u objectief weet of moet weten dat u zich in een conflictsituatie bevindt en als eiser of verweerder rechten of aanspraken kan doen gelden, met uitzondering van volgende materies: – inzake burgerlijk verhaal en burgerlijke verdediging: op het ogenblik van het plaatsvinden van de gebeurtenis waaruit de schade ontstaat. Inzake strafrechtelijke verdediging en disciplinaire verdediging: op het ogenblik waarop de vermeende overtreding is begaan. – inzake echtscheiding en familiale bemiddeling: op datum van de gedinginleidende akte. Onze bijstand is slechts verworven voor de schadegevallen die hun oorsprong vinden na de aanvangsdatum van de verzekerde waarborgen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.2.
Onze bijstand is slechts verworven voor de schadegevallen die hun oorsprong vinden na de aanvangsdatum van de verzekerde waarborgen. Indien wij kunnen bewijzen dat op het ogenblik van afsluiten van het contract, u kennis had of redelijkerwijs had kunnen hebben van de feiten die tot deze rechtsbijstand aanleiding geven, verlenen wij geen dekking.
Indien wij kunnen bewijzen dat op het ogenblik van afsluiten van het contract, u kennis had of redelijkerwijs had kunnen hebben van de feiten die tot deze rechtsbijstand aanleiding geven, verlenen wij geen dekking.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 6.5.
Onverminderd artikel 4.1. met betrekking tot betaling van de eerste premie, wordt, bij gebrek aan betaling na de aangetekende herinnering van de maatschappij, de dekking na 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte op de post van de aangetekende brief geschorst. Zij treedt pas opnieuw in werking daags na de volledige betaling van de vervallen premies. In geval van niet-betaling van de op de vervaldag verschuldigde bedragen zal bij de aangetekende herinnering een forfaitaire vergoeding van 12 EUR (index 120,85 maart 2012 basis 2004=100) door de verzekeringsnemer verschuldigd zijn. Deze vergoeding varieert elk jaar op 1 januari in functie van de evolutie van de index van de consumptieprijzen op basis van de index van de maand december van het vorige jaar. In geen geval zal dit bedrag lager zijn dan 12 EUR. Indien de premie na deze aangetekende herinnering onbetaald is en de verzekeraar een invorderingsprocedure moet opstarten, bedragen de invorderingskosten 12% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 75 EUR. De maatschappij D.A.S. heeft de mogelijkheid om dit minimum te verlagen. De tijdens de schorsingsperiode vervallen premies, met een maximum van twee achtereenvolgende jaarpremies, blijven volledig verschuldigd aan de maatschappij ten titel van schadevergoeding.
Onverminderd artikel 4.1. (eerste premie), wordt, bij gebrek aan betaling na de aangetekende herinnering van de maatschappij, de dekking na 20 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte op de post van de aangetekende brief geschorst. Zij treedt pas opnieuw in werking daags na de volledige betaling van de vervallen premies. In geval van niet-betaling van de op de vervaldag verschuldigde bedragen zal een eerste herinnering zonder kosten gericht worden aan de verzekeringsnemer. Indien de premie gedeeltelijk of volledig onbetaald blijft binnen veertien kalenderdagen (te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de dag van verzending van de eerste herinnering), zal een aangetekende herinnering verzonden worden met een forfaitaire vergoeding van 12 EUR dewelke door de verzekeringsnemer verschuldigd is. Indien de premie na deze aangetekende herinnering gedeeltelijk of volledig onbetaald blijft na deze aangetekende zending, zullen volgende kosten verschuldigd zijn: --> indien de verzekeringsnemer een consument is, een forfaitaire vergoeding als volgt berekend: - 20 EUR indien het nog verschuldigde bedrag kleiner of gelijk is aan 150 EUR; - 30 EUR verhoogd met 10% van het nog verschuldigd bedrag op het deel tussen 150,01 en 500 EUR indien het nog verschulgdigde bedrag tussen 150,01 en 500 EUR bedraagt; - 65 EUR verhoogd met 5% van het nog verschuldigd bedrag op het deel boven 500 EUR met een maximum van 2000 EUR, indien het nog verschulgdigde bedrag meer dan 500 EUR bedraagt; --> indien de verzekeringsnemer geen consument is: - 12% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 75 EUR. Naast deze kosten zullen ook verwijlinteresten verschuldigd zijn op het nog verschuldigde bedrag. Deze interesten zullen berekend worden tegen de referentie interestvoet vermeerderd met acht procentpunten zoals bedoeld in artikel 5 alinea 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 8.2.
Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure, bent u vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om uw belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. In geval wij eveneens uw tegenstrever verzekeren, bent u eveneens vrij in de keuze van een advocaat of van ieder ander persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet. In de veronderstelling dat u beroep doet op een advocaat van een ander land dan waar de procedure gevoerd wordt, zullen de hieruit voortvloeiende bijkomende erelonen en kosten u ten laste blijven. Indien u beslist van advocaat te veranderen, nemen wij slechts de kosten en erelonen ten laste die zouden voortgevloeid zijn uit de tussenkomst van één enkele advocaat. Dit geldt niet wanneer u buiten uw wil om gedwongen wordt een andere advocaat te nemen. Wanneer u het recht op vrije keuze van uw advocaat zelf uitoefent, verplicht u zich, op onze aanvraag, de bevoegde instanties te gelasten met het vastleggen van de kosten en erelonen.
Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure, bent u vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om uw belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. In geval wij eveneens uw tegenstrever verzekeren, bent u eveneens vrij in de keuze van een advocaat of van ieder ander persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet. In de veronderstelling dat u beroep doet op een advocaat van een ander land dan waar de procedure gevoerd wordt, zullen de hieruit voortvloeiende bijkomende erelonen en kosten u ten laste blijven. Wanneer u het recht op vrije keuze van uw advocaat zelf uitoefent, verplicht u zich, op onze aanvraag, de bevoegde instanties te gelasten met het vastleggen van de kosten en erelonen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 10.3.
Uw erfgenamen zijn verzekerd voor de uitoefening van elke vordering tegen een eventuele derde die aansprakelijk is voor uw dood.
Uw erfgenamen zijn verzekerd voor de uitoefening van elke vordering tegen een eventuele derde die aansprakelijk is voor uw dood, alsook voor het voortzetten van elke vordering door of tegen u ingesteld.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 12
Wat kunt u doen bij een klacht over onze diensten? - U kunt zich schriftelijk tot volgende instanties wenden: Contacteer in de eerste plaats de persoon die uw dossier beheert of de verantwoordelijke van de betrokken afdeling. Mocht u van hen geen bevredigend antwoord krijgen, contacteer dan onze interne klachtendienst (meldpunt@das.be, tel.: 02-645.51.11) gevestigd op het adres van onze maatschappelijke zetel; - U kunt zich in laatste instantie wenden tot: Ombudsman van de verzekeringen (gekwalificeerde entiteit), De Meeûsplantsoen 35 1000 Brussel www.ombudsman-insurance.be
Wat kunt u doen bij een klacht over onze diensten? U kunt zich schriftelijk tot volgende instanties wenden, naast de mogelijkheid om een gerechtelijke vordering in te stellen: – contacteer in de eerste plaats de persoon die uw dossier beheert die uw klacht aan de bevoegde dienst zal overmaken. Mocht u geen bevredigend antwoord krijgen, contacteer dan onze interne klachtendienst (meldpunt@das.be, tel.: 02-645.51.11) gevestigd op het adres van onze maatschappelijke zetel; – u kunt zich ook wenden tot: De Ombudsman van de verzekeringen (gekwalificeerde entiteit) De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www. ombudsman-insurance.be.

All Risk Voertuigen N5002

Oude artikels
Aangepaste artikels
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 2.1.
De verzekeringsnemer en zijn gezinsleden zijn verzekerd in hun hoedanigheid van: - eigenaar, houder, bestuurder of inzittende van het (de) aangeduide voertuig(en); -verkeersdeelnemer als voetganger, als fietser, als ruiter en als bestuurder en/of inzittende van een voertuig toebehorend aan een derde. De gezinsleden zijn: - de verzekeringsnemer; - de samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - de personen die gewoonlijk bij u inwonen met uitzondering van huisbedienden en huispersoneel; - de kinderen die niet meer bij u inwonen voor zover ze nog recht geven op kinderbijslag; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot 6 maanden na het verlaten van de gezinswoning vermeld op het verzekeringsattest; De waarborg blijft aan deze personen verworven indien zij tijdelijk elders verblijven om gezondheids-, studie- of arbeidsredenen.
De verzekeringsnemer en zijn gezinsleden zijn verzekerd in hun hoedanigheid van: - eigenaar, houder, bestuurder of inzittende van het (de) aangeduide voertuig(en); - verkeersdeelnemer als voetganger, als fietser, als ruiter en als bestuurder en/of inzittende van een voertuig toebehorend aan een derde. De gezinsleden zijn: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - alle personen die gewoonlijk bij u inwonen; - uw minderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner indien deze kinderen niet bij u inwonen; - uw meerderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die niet bij u inwonen voor zover ze hoofdzakelijk en financieel door u worden onderhouden; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot twaalf maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.2.
Insolventie van derden Indien de verzekerde er wegens de insolventie van de geïdentificeerde aansprakelijke derde niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding die, per schadegeval, beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 8. Indien u het slachtoffer bent van een misdrijf tegen de openbare trouw, aanranding van de eerbaarheid, diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing, bedrog, poging tot bedrog, agressie, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst in insolventie. Wij zullen wel het nodige doen om het dossier in te leiden en de belangen van de verzekerde te verdedigen bij het Fonds voor hulp aan slachtoffers van geweldmisdrijven.
Insolventie van derden Indien de verzekerde er wegens de insolventie van de geïdentificeerde aansprakelijke derde niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding die, per schadegeval, beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 8. Deze clausule is uitsluitend van toepassing wanneer de oorspronkelijke relatie tussen de verzekerde en de derde uitsluitend buitencontractueel van aard is. Voorts komen wij slechts suppletief tussen op de tussenkomst door een openbare - of particuliere instantie (bv. de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.4.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen. - Voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is. - Voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten en rechtsvorderingen tegenover de aansprakelijke derde en zijn verzekeringsmaatschappij. Als we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zult u ons dit terugbetalen.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen. – Voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is. – Voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. Bovendien schieten wij uw netto-inkomensverlies voor, na aftrek van de bedragen die u door een socialezekerheidsinstelling, een openbare en/of particuliere instelling zijn betaald. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten en rechtsvorderingen tegenover de aansprakelijke derde en zijn verzekeringsmaatschappij. Als we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zult u ons dit terugbetalen.

Priveleven N5001

Oude artikels
Aangepaste artikels
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 1
Wie zijn de verzekerde personen? U, verzekeringsnemer, evenals:  - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner;  - de personen die gewoonlijk bij u inwonen met uitzondering van huisbedienden en huispersoneel;  - de kinderen die niet meer bij u inwonen voor zover ze nog recht geven op kinderbijslag;  - Uw gewezen partner en uw kinderen, tot 6 maanden na het verlaten van de gezinswoning vermeld op het verzekeringsattest; De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven om gezondheids-, studie- of arbeidsredenen.
Wie zijn de verzekerde personen? U, verzekeringsnemer, voor zover u in België uw hoofdverblijf heeft, evenals: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - alle personen die gewoonlijk bij u inwonen; - uw minderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner indien deze kinderen niet bij u inwonen; - uw meerderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die niet bij u inwonen voor zover ze hoofdzakelijk en financieel door u worden onderhouden; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot twaalf maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 2
In welke hoedanigheid bent u verzekerd? U bent verzekerd als: - particulier in uw privéleven; - werkgever van huispersoneel; - loontrekkende, leerjongen, ambtenaar van openbare diensten of een gelijkaardige functie in de uitoefening van uw beroepsactiviteiten; - eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats vermeld op het verzekeringsattest. Wij verzekeren bijkomend maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; - huurder van de studentenkamers van uw studerende kinderen;  eigenaar en/of gebruiker van: - garages (maximaal 3) die op een ander adres gelegen zijn - tuinen en gronden (inclusief stallen) die op een ander adres gelegen zijn voor zover hun gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 hectare; Wij verzekeren bijkomend maximaal 3 ruimtes in uw hoofdverblijfplaats die gebruikt worden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit.
In welke hoedanigheid bent u verzekerd? U bent verzekerd als: - particulier in uw privé- en professioneel leven; - particulier in het kader van uw bijkomende activiteit (deeleconomie, verenigingswerk, sportieve en socio-culturele sector,...); - werkgever van huispersoneel; - eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats vermeld op het verzekeringsattest; - wij verzekeren bijkomend maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; - huurder van de studentenkamers van uw studerende kinderen; - eigenaar en/of gebruiker van: - garages die op een ander adres gelegen zijn; - tuinen en gronden (inclusief stallen) die op een ander adres gelegen zijn. Wij verzekeren bijkomend de ruimtes in uw hoofdverblijfplaats die gebruikt worden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3
Wat zijn de verzekerde waarborgen en waarborguitbreidingen? De rechtsbijstand omvat volgende verzekerde risico’s: -  burgerlijk verhaal; -  strafrechtelijke verdediging; -  disciplinaire verdediging; -  burgerlijke verdediging; -  verzekeringscontracten; -  samenloop contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid; -  medisch ongeval of medische fout. De rechtsbijstand omvat volgende waarborguitbreidingen: -  Service Box; -  insolventie van derden; -  strafrechtelijke borgstelling; -  voorschot op schadevergoeding; -  voorschot op de vrijstelling van de polissen BA; -  voorafgaandelijke plaatsbeschrijving; -  opsporingskosten.
Wat zijn de verzekerde waarborgen en waarborguitbreidingen? - De rechtsbijstand omvat volgende verzekerde risico’s: - burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen; - strafrechtelijke verdediging (inclusief bijstand Salduz); - disciplinaire verdediging; - burgerlijke verdediging; - verzekeringscontracten; - samenloop contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid; - medisch ongeval of medische fout. De rechtsbijstand omvat volgende waarborguitbreidingen: - Service Box; - insolventie van derden; - strafrechtelijke borgstelling; - voorschot op schadevergoeding; - voorschot op de vrijstelling van de polissen BA; - voorafgaandelijke plaatsbeschrijving; - opsporingskosten.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.1.
Burgerlijk verhaal De vorderingen tot schadeloosstelling op grond van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.
Burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen Onze tussenkomst is verworven: - voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid; - voor vorderingen als gevolg van abnormale burenhinder en voor gevorderde preventieve maatregelen die bedoeld zijn om het zich voordoen van het risico te voorkomen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.2.
Strafrechtelijke verdediging - Op strafrechtelijk gebied verlenen wij u bijstand wanneer u vervolgd wordt wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten en reglementen voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten, alsook één verzoek om gratie per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd. - Voor opzettelijke wanbedrijven zal onze dekking u verleend worden wanneer u vervolgd wordt en de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt of u buiten vervolging werd gesteld omwille van gebrek aan constitutieve elementen van het misdrijf of omwille van gebrek aan bewijs. Er is geen dekking in geval van buitenvervolgingstelling omwille van verjaring of procedurefout. - Wij verlenen tussenkomst indien de ouders vervolgd worden voor de daden van hun minderjarige kinderen ook indien deze daden opzettelijk zijn gepleegd. - Voor verzekerden jonger dan 16 jaar nemen we de verdediging voor de jeugdrechter ook ten laste wanneer de feiten waarvoor ze zich moeten verantwoorden opzettelijk zijn gepleegd. Er is nooit dekking voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak of buitenvervolgingstelling.
Strafrechtelijke verdediging (inclusief bijstand Salduz) - Op strafrechtelijk gebied verlenen wij u bijstand wanneer u vervolgd wordt wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten en reglementen voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten, alsook één verzoek om gratie per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd. - Voor opzettelijke wanbedrijven zal onze dekking u verleend worden wanneer u vervolgd wordt en de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt of u buiten vervolging werd gesteld omwille van gebrek aan constitutieve elementen van het misdrijf of omwille van gebrek aan bewijs. Er is geen dekking in geval van buitenvervolgingstelling omwille van verjaring of procedurefout. - Wij verlenen tussenkomst indien de ouders vervolgd worden voor de daden van hun minderjarige kinderen ook indien deze daden opzettelijk zijn gepleegd. - Voor verzekerden jonger dan 16 jaar nemen we de verdediging voor de jeugdrechter ook ten laste wanneer de feiten waarvoor ze zich moeten verantwoorden opzettelijk zijn gepleegd. Er is nooit dekking voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak of buitenvervolgingstelling.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.9.
Insolventie van derden Indien de verzekerde wegens de insolventie van een geïdentificeerde aansprakelijke derde er niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding, die per schadegeval beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 8. Indien u slachtoffer bent van een misdrijf tegen de openbare trouw, aanranding van de eerbaarheid, diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, gewelddaad of vandalisme, is er geen tussenkomst in insolventie. Wij zullen wel het nodige doen om uw dossier in te leiden en uw belangen te verdedigen bij het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
Insolventie van derden Indien de verzekerde er wegens de insolventie van de geïdentificeerde aansprakelijke derde niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding die, per schadegeval, beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 8. Deze clausule is uitsluitend van toepassing wanneer de oorspronkelijke relatie tussen de verzekerde en de derde uitsluitend buitencontractueel van aard is. Voorts komen wij slechts suppletief tussen op de tussenkomst door een openbare of particuliere instantie (bv. de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.11.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen. - Voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is. - Voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten en rechtsvorderingen tegenover de aansprakelijke derde en zijn verzekeringsmaatschappij. Als we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zult u ons dit terugbetalen.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen. - Voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is. - Voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. Bovendien schieten wij uw netto-inkomensverlies voor, na aftrek van de bedragen die u door een socialezekerheidsinstelling, een openbare en/of particuliere instelling zijn betaald. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten en rechtsvorderingen tegenover de aansprakelijke derde en zijn verzekeringsmaatschappij. Als we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zult u ons dit terugbetalen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 5.6.
x
- een beroepsactiviteit als zelfstandige waarvoor een registratie bij de KBO vereist is.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 8.1.
Burgerlijk verhaal (incl. opsporingskosten)
Burgerlijk verhaal (incl. opsporingskosten) en nabuurschapsbetrekkingen
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 8.2.
Strafrechtelijke verdediging
Strafrechtelijke verdediging (inclusief bijstand Salduz)

All Risk Bestuurder motorvoertuigen N5022

Oude artikels
Aangepaste artikels
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 1
Wie zijn de verzekerde personen? De verzekeringsnemer (of de op het verzekeringsattest aangeduide verzekerde persoon) en zijn gezinsleden zijn verzekerd in hun hoedanigheid van verkeersdeelnemer, voetganger, fietser, houder, bestuurder en/of inzittende van een voertuig toebehorend aan een derde. Wordt beschouwd als voertuig: ieder motorvoertuig dat zich te land, op het water of in de lucht voortbeweegt, alsook de aanhangwagens en de caravans. De gezinsleden zijn: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - de personen die gewoonlijk bij u inwonen met uitzondering van huisbedienden en huispersoneel; - de kinderen die niet meer bij u inwonen voor zover ze nog recht geven op kinderbijslag; - Uw gewezen partner en uw kinderen, tot 6 maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft aan deze personen verworven indien zij tijdelijk elders verblijven om gezondheids-, studie-of arbeidsredenen.
Wie zijn de verzekerde personen? De verzekeringsnemer (of de op het verzekeringsattest aangeduide verzekerde persoon) en zijn gezinsleden zijn verzekerd in hun hoedanigheid van verkeersdeelnemer, voetganger, fietser, houder, bestuurder en/of inzittende van een voertuig toebehorend aan een derde. Wordt beschouwd als voertuig: ieder motorvoertuig dat zich te land, op het water of in de lucht voortbeweegt, alsook de aanhangwagens en de caravans. De gezinsleden zijn: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - alle personen die gewoonlijk bij u inwonen; - uw minderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner indien deze kinderen niet bij u inwonen; - uw meerderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die niet bij u inwonen voor zover ze hoofdzakelijk en financieel door u worden onderhouden; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot twaalf maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven. De door de verzekerden kosteloos vervoerde goederen zijn eveneens verzekerd.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.7.
Insolventie van derden Indien de verzekerde wegens de insolventie van een geïdentificeerde aansprakelijke derde er niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding, die per schadegeval beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 5. Indien u slachtoffer bent van een misdrijf tegen de openbare trouw, aanranding van de eerbaarheid, diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, gewelddaad of vandalisme, is er geen tussenkomst in insolventie. Wij zullen wel het nodige doen om uw dossier in te leiden en uw belangen te verdedigen bij het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
Insolventie van derden Indien de verzekerde er wegens de insolventie van de geïdentificeerde aansprakelijke derde niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding die, per schadegeval, beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 5. Deze clausule is uitsluitend van toepassing wanneer de oorspronkelijke relatie tussen de verzekerde en de derde uitsluitend buitencontractueel van aard is. Voorts komen wij slechts suppletief tussen op de tussenkomst door een openbare of particuliere instantie (bv. de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.9.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen. - Voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is. - Voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten en rechtsvorderingen tegenover de aansprakelijke derde en zijn verzekeringsmaatschappij. Als we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zult u ons dit terugbetalen.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen. – Voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is. – Voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. Bovendien schieten wij uw netto-inkomensverlies voor, na aftrek van de bedragen die u door een socialezekerheidsinstelling, een openbare en/of particuliere instelling zijn betaald. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten en rechtsvorderingen tegenover de aansprakelijke derde en zijn verzekeringsmaatschappij. Als we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zult u ons dit terugbetalen.

Consumentenpolis N5016

Oude artikels
Aangepaste artikels
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 1
Wie zijn de verzekerde personen? U, verzekeringsnemer, evenals: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - de personen die gewoonlijk bij u inwonen met uitzondering van huisbedienden en huispersoneel; - de kinderen die niet meer bij u inwonen voor zover ze nog recht geven op kinderbijslag; - Uw gewezen partner en uw kinderen, tot 6 maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest; De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven om gezondheids-, studie- of arbeidsredenen.
Wie zijn de verzekerde personen? U, verzekeringsnemer, voor zover u in België uw hoofdverblijf heeft, evenals: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - alle personen die gewoonlijk bij u inwonen; - uw minderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner indien deze kinderen niet bij u inwonen; - uw meerderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die niet bij u inwonen voor zover ze hoofdzakelijk en financieel door u worden onderhouden; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot twaalf maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 2
In welke hoedanigheid bent u verzekerd? U bent verzekerd als: - particulier in uw privéleven; - werkgever van huispersoneel; - loontrekkende, leerjongen, ambtenaar van openbare diensten of een gelijkaardige functie in de - uitoefening van uw beroepsactiviteiten; - eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats vermeld op het verzekeringsattest. Wij verzekeren bijkomend maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; - huurder van de studentenkamers van uw studerende kinderen; - eigenaar en/of gebruiker van: - garages (maximaal 3) die op een ander adres gelegen zijn - tuinen en gronden (inclusief stallen) die op een ander adres gelegen zijn voor zover hun gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 hectare; Wij verzekeren bijkomend maximaal 3 ruimtes in uw hoofdverblijfplaats die gebruikt worden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit.
In welke hoedanigheid bent u verzekerd? U bent verzekerd als: particulier in uw privé- en professioneel leven; - particulier in het kader van uw bijkomende activiteit (deeleconomie, verenigingswerk, sportieve en socio-culturele sector,...); - werkgever van huispersoneel; - eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats vermeld op het verzekeringsattest; - wij verzekeren bijkomend maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; - huurder van de studentenkamers van uw studerende kinderen; - eigenaar en/of gebruiker van: - garages die op een ander adres gelegen zijn; - tuinen en gronden (inclusief stallen) die op een ander adres gelegen zijn. Wij verzekeren bijkomend de ruimtes in uw hoofdverblijfplaats die gebruikt worden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3
Wat zijn de verzekerde waarborgen en waarborguitbreidingen? De rechtsbijstand omvat volgende verzekerde risico’s: - burgerlijk verhaal; - strafrechtelijke verdediging; - disciplinaire verdediging; - burgerlijke verdediging; - rechtsbijstand na brand; - algemene contracten; - bijstand bouwgeschillen; - medisch ongeval of medische fout; - huurrechtsbijstand studentenkamers. De rechtsbijstand omvat volgende waarborguitbreidingen: - Service Box; - insolventie van derden; - strafrechtelijke borgstelling; - voorschot op schadevergoeding; - voorschot op de vrijstelling van de polissen BA; - voorafgaandelijke plaatsbeschrijving; - opsporingskosten.
Wat zijn de verzekerde waarborgen en waarborguitbreidingen? De rechtsbijstand omvat volgende verzekerde risico’s: - burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen; - strafrechtelijke verdediging (inclusief bijstand Salduz); - disciplinaire verdediging; - burgerlijke verdediging; - rechtsbijstand na brand; - algemene contracten; - bijstand bouwgeschillen; - medisch ongeval of medische fout; - huurrechtsbijstand studentenkamers. De rechtsbijstand omvat volgende waarborguitbreidingen: - Service Box; - insolventie van derden; - strafrechtelijke borgstelling; - voorschot op schadevergoeding; - voorschot op de vrijstelling van de polissen BA; - voorafgaandelijke plaatsbeschrijving; - opsporingskosten.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.1.
Burgerlijk verhaal De vorderingen tot schadeloosstelling op grond van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.
Burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen Onze tussenkomst is verworven: - voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid. - voor vorderingen als gevolg van abnormale burenhinder en voor gevorderde preventieve maatregelen die bedoeld zijn om het zich voordoen van het risico te voorkomen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.2.
Strafrechtelijke verdediging - Op strafrechtelijk gebied verlenen wij u bijstand wanneer u vervolgd wordt wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten en reglementen voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten, alsook één verzoek om gratie per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd. - Voor opzettelijke wanbedrijven zal onze dekking u verleend worden wanneer u vervolgd wordt en de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt of u buiten vervolging werd gesteld omwille van gebrek aan constitutieve elementen van het misdrijf of omwille van gebrek aan bewijs. Er is geen dekking in geval van buitenvervolgingstelling omwille van verjaring of procedurefout. - Wij verlenen tussenkomst indien de ouders vervolgd worden voor de daden van hun minderjarige kinderen ook indien deze daden opzettelijk zijn gepleegd. - Voor verzekerden jonger dan 16 jaar nemen we de verdediging voor de jeugdrechter ook ten laste wanneer de feiten waarvoor ze zich moeten verantwoorden opzettelijk zijn gepleegd. Er is nooit dekking voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak of buitenvervolgingstelling.
Strafrechtelijke verdediging (inclusief bijstand Salduz) - Op strafrechtelijk gebied verlenen wij u bijstand wanneer u vervolgd wordt wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten en reglementen voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten, alsook één verzoek om gratie per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd. - Voor opzettelijke wanbedrijven zal onze dekking u verleend worden wanneer u vervolgd wordt en de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt of u buiten vervolging werd gesteld omwille van gebrek aan constitutieve elementen van het misdrijf of omwille van gebrek aan bewijs. Er is geen dekking in geval van buitenvervolgingstelling omwille van verjaring of procedurefout. - Wij verlenen tussenkomst indien de ouders vervolgd worden voor de daden van hun minderjarige kinderen ook indien deze daden opzettelijk zijn gepleegd. - Voor verzekerden jonger dan 16 jaar nemen we de verdediging voor de jeugdrechter ook ten laste wanneer de feiten waarvoor ze zich moeten verantwoorden opzettelijk zijn gepleegd. Er is nooit dekking voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak of buitenvervolgingstelling.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.10.
Insolventie van derden Indien de verzekerde wegens de insolventie van een geïdentificeerde aansprakelijke derde er niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding, die per schadegeval beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 8. Indien u slachtoffer bent van een misdrijf tegen de openbare trouw, aanranding van de eerbaarheid, diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, gewelddaad of vandalisme, is er geen tussenkomst in insolventie. Wij zullen wel het nodige doen om uw dossier in te leiden en uw belangen te verdedigen bij het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
Insolventie van derden Indien de verzekerde er wegens de insolventie van de geïdentificeerde aansprakelijke derde niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding die, per schadegeval, beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 8. Deze clausule is uitsluitend van toepassing wanneer de oorspronkelijke relatie tussen de verzekerde en de derde uitsluitend buitencontractueel van aard is. Voorts komen wij slechts suppletief tussen op de tussenkomst door een openbare of particuliere instantie (bv. de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.12.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen. - Voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is. - Voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten en rechtsvorderingen tegenover de aansprakelijke derde en zijn verzekeringsmaatschappij. Als we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zult u ons dit terugbetalen.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen. - Voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is. - Voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. Bovendien schieten wij uw netto-inkomensverlies voor, na aftrek van de bedragen die u door een socialezekerheidsinstelling, een openbare en/of particuliere instelling zijn betaald. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten en rechtsvorderingen tegenover de aansprakelijke derde en zijn verzekeringsmaatschappij. Als we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zult u ons dit terugbetalen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 5.9.
x
Een beroepsactiviteit als zelfstandige waarvoor een registratie bij de KBO vereist is.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 8
Tabel (eerste rij) : Burgerlijk verhaal (incl. opsporingskosten) Tabel (tweede rij) : Strafrechtelijke verdediging
Tabel (eerste rij) : Burgerlijk verhaal (incl. opsporingskosten) en nabuurschapsbetrekkingen Tabel (tweede rij) : Strafrechtelijke verdediging (inclusief bijstand Salduz)

Consumentenpolis BeneFisc N5036

Oude artikels
Aangepaste artikels
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 1
Wie en wat is verzekerd? - U, verzekeringsnemer, voor zover u in België uw hoofdverblijf heeft, evenals; - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - alle bij u inwonende personen met uitzondering van huispersoneel of enige andere dienstboden en - voor wat het arbeidsrecht betreft, alle bij u inwonende personen die door u worden onderhouden. Indien zij niet meer door u onderhouden worden, blijft de waarborg arbeidsrecht behouden tijdens de eerste zes maanden van hun eerste arbeidsovereenkomst. Verdere dekking is mogelijk mits betaling van een bijpremie en mits vermelding op het verzekeringsattest; - de kinderen die niet meer bij u inwonen voor zover ze nog recht geven op kinderbijslag; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot zes maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven. U bent verzekerd als: - particulier in uw privé- en professioneel leven voor de waarborgen zoals hierna bepaald in artikel 3; - werkgever van huispersoneel; - eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats vermeld op - het verzekeringsattest; - wij verzekeren bijkomend maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of - tweede verblijfplaats; - huurder van de studentenkamers van uw studerende kinderen; - eigenaar en/of gebruiker van: - garages (maximaal drie) die op een ander adres gelegen zijn; - tuinen en gronden (inclusief stallen) die op een ander adres gelegen zijn voor zover hun gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan tien hectare.
Wie en wat is verzekerd? U, verzekeringsnemer, voor zover u in België uw hoofdverblijf heeft, evenals: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - alle personen die gewoonlijk bij u inwonen; - uw minderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner indien deze kinderen niet bij u inwonen; - uw meerderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die niet bij u inwonen voor zover ze hoofdzakelijk en financieel door u worden onderhouden; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot twaalf maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven. U bent verzekerd als: - particulier in uw privé- en professioneel leven voor de waarborgen zoals hierna bepaald in artikels 3 en 4; - particulier in het kader van uw bijkomende activiteit (deeleconomie, verenigingswerk, sportieve en socio-culturele sector,...); - werkgever van huispersoneel; - eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats vermeld op het verzekeringsattest; - wij verzekeren bijkomend maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; - huurder van de studentenkamers van uw studerende kinderen; - eigenaar en/of gebruiker van: - garages die op een ander adres gelegen zijn; - tuinen en gronden (inclusief stallen) die op een ander adres gelegen zijn.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 2
Waarvoor bent u verzekerd? Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de verzekerde waarborgen, de vereiste minimuminzet, de maximale tussenkomst, de territorialiteit en wachttermijn(1). Waarborgen die niet vermeld worden, vallen buiten de dekking van deze verzekering.
Waarvoor bent u verzekerd? Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de verzekerde waarborgen, de vereiste minimuminzet, de maximale tussenkomst, de territorialiteit en wachttermijn(1). Waarborgen die niet vermeld worden, vallen buiten de dekking van deze verzekering.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.2.
Insolventie van derden Indien u wegens de insolventie van een geïdentificeerde aansprakelijke derde er niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die u werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding, die per schadegeval beperkt is tot het bedrag vermeld in de tabel onder artikel 2. Indien u slachtoffer bent van een misdrijf tegen de openbare trouw, aanranding van de eerbaarheid, diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, gewelddaad of vandalisme, is er geen tussenkomst in insolventie. Wij zullen wel het nodige doen om uw dossier in te leiden en uw belangen te verdedigen bij
Insolventie van derden Indien de verzekerde er wegens de insolventie van de geïdentificeerde aansprakelijke derde niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding die, per schadegeval, beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 2. Deze clausule is uitsluitend van toepassing wanneer de oorspronkelijke relatie tussen de verzekerde en de derde uitsluitend buitencontractueel van aard is. Voorts komen wij slechts suppletief tussen op de tussenkomst door een openbare - of particuliere instantie (bv. de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.4.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen als volgt: - voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is; - voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten, rechtsvorderingen en voorrechten tegenover de aansprakelijke derde(n). Indien we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zal u ons op eerste verzoek terugbetalen.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen als volgt: - voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of anderebijkomende schade) die na expertise vastgesteld is; - voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. Bovendien schieten wij uw netto inkomensverlies voor, na aftrek van de bedragen die u door een socialezekerheidsinstelling, een openbare en/of particuliere instelling zijn betaald. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten, rechtsvorderingen en voorrechten tegenover de aansprakelijke derde(n). Indien we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zal u ons op eerste verzoek terugbetalen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.8.
Burgerlijk verhaal De waarneming van uw rechtelijke belangen voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.
Burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen Onze tussenkomst is verworven: - voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid; - voor vorderingen als gevolg van abnormale burenhinder en voor gevorderde preventieve maatregelen die bedoeld zijn om het zich voordoen van het risico te voorkomen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.14.
Bijstand bouw (expertise) en Contractuele bouwgeschillen Bijstand bouw (waarborg expertise): in afwijking van artikel 9.8 van de algemene voorwaarden bent u verzekerd voor de waarneming van uw rechtelijke belangen bij de contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en de afbraak van het verzekerde onroerend goed vermeld onder artikel 1 wanneer het optreden van een architect of het verkrijgen van de toestemming van de overheid wettelijk vereist is. Wij staan u bij in de minnelijke onderhandelingen. Na onderling overleg gelasten wij een expert van uw keuze voor een eenmalige expertise. De maximale tussenkomst bedraagt 750 EUR. De wachttermijn(1) bedraagt 24 maanden vanaf aanvangsdatum van deze waarborg. Indien u het geschil wenst aanhangig te maken bij de Verzoeningscommissie Bouw helpen wij u bij de samenstelling van uw dossier. Bouwgeschillen (integrale dekking in rechtsbijstand): in afwijking van artikel 9.8 van de algemene voorwaarden bent u verzekerd voor de waarneming van uw rechtelijke belangen bij de contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en de afbraak van het verzekerde onroerend vermeld onder artikel 1, wanneer het optreden van een architect of het verkrijgen van de toestemming van de bevoegde overheid wettelijk vereist is. Om op deze waarborg beroep te kunnen doen dienen de werken te worden uitgevoerd door een aannemer die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen om de overeen gekomen werken uit te voeren. De maximale tussenkomst bedraagt 15 000 EUR. De wachttermijn(1) bedraagt 36 maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg.
Bijstand bouw (expertise) en contractuele bouwgeschillen Bijstand bouw (waarborg expertise): in afwijking van artikel 9.8. van de algemene voorwaarden bent u verzekerd voor de waarneming van uw rechtelijke belangen bij de contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en de afbraak van het verzekerde onroerend goed vermeld onder artikel 1 wanneer het optreden van een architect of het verkrijgen van de toestemming van de overheid wettelijk vereist is. Wij staan u bij in de minnelijke onderhandelingen. Na onderling overleg gelasten wij een expert van uw keuze voor een eenmalige expertise. De maximale tussenkomst bedraagt 750 EUR. De wachttermijn(1) bedraagt 24 maanden vanaf aanvangsdatum van deze waarborg. Indien u het geschil wenst aanhangig te maken bij de Verzoeningscommissie Bouw helpen wij u bij de samenstelling van uw dossier. Bouwgeschillen (integrale dekking in rechtsbijstand): in afwijking van artikel 9.8. van de algemene voorwaarden bent u verzekerd voor de waarneming van uw rechtelijke belangen bij de contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en de afbraak van het verzekerde onroerend vermeld onder artikel 1, wanneer het optreden van een architect of het verkrijgen van de toestemming van de bevoegde overheid wettelijk vereist is. Om op deze waarborg beroep te kunnen doen dienen de werken te worden uitgevoerd door een aannemer die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen om de overeen gekomen werken uit te voeren.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.17.
Echtscheiding en bemiddeling in familiezaken In afwijking van de artikel 9.4 van de algemene voorwaarden, dekt de rechtsbijstand uitsluitend: - de eerste echtscheiding die begint tijdens de waarborgtermijn van de overeenkomst en alle geschillen met betrekking tot goederen of personen die daaruit voortvloeien. Het einde van wettelijk samenwonen wordt gelijkgesteld met een echtscheiding. In afwijking van artikel 10.2 van de algemene voorwaarden bedraagt de maximale tussenkomst 5 500 EUR per verzekerde persoon. De wachttermijn(1) bedraagt 36 maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg; - de eerste bemiddeling in familiezaken voor de geschillen die ressorteren onder het personen- en familierecht, daaronder begrepen de meningsverschillen die tijdens de waarborgtermijn zouden opduiken met betrekking tot het onderhoud, de opvoeding, recht op het hoofdzakelijke verblijf en het secundaire verblijf of het recht op persoonlijk contact met de kinderen. De maximale tussenkomst bedraagt 30 000 EUR.
Echtscheiding en bemiddeling in familiezaken In afwijking van de artikel 9.4. van de algemene voorwaarden, dekt de rechtsbijstand uitsluitend: - de eerste echtscheiding die begint tijdens de waarborgtermijn van de overeenkomst en alle geschillen met betrekking tot goederen of personen die daaruit voortvloeien. Het einde van wettelijk samenwonen wordt gelijkgesteld met een echtscheiding. In afwijking van artikel 10.2. van de algemene voorwaarden bedraagt de maximale tussenkomst 5 500 EUR per verzekerde persoon. De wachttermijn(1) bedraagt 36 maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg; - de eerste bemiddeling in familiezaken voor de geschillen die ressorteren onder het personen- en familierecht, daaronder begrepen de meningsverschillen die tijdens de waarborgtermijn zouden opduiken met betrekking tot het onderhoud, de opvoeding, recht op het hoofdzakelijke verblijf en het secundaire verblijf of het recht op persoonlijk contact met de (klein)kinderen. De maximale tussenkomst bedraagt 30 000 EUR. De wachttermijn(1) bedraagt twaalf maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.19.
Administratief recht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen die ressorteren onder het administratief recht.
Administratief recht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen die ressorteren onder het administratief recht, met uitzondering van de materies opgenomen onder artikel 3.21.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.21
Arbeidsrecht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen op de arbeidsovereenkomst of op het statuut van rijkspersoneel of ambtenaar of gelijkaardige statuten. Als zelfstandige bent u gedekt met betrekking tot de schadegevallen op het sociaal statuut van zelfstandigen. Voor de ambtenaren van de Europese Unie, wordt er eveneens dekking verleend voor geschillen met betrekking tot hun statuut voor de bevoegde rechtbanken. De wachttermijn(1) bedraagt drie maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg, behalve voor de geschillen met uw werkgever (zowel als loon- en weddetrekkende, leerjongen, ambtenaar of een gelijkaardige functie) en uw huispersoneel waarvoor de wachttermijn (1) twaalf maanden is. Tijdens deze aanvullende wachttermijn(1) van negen maanden kan u weliswaar beroep doen op de bijstand van onze eigen juridische dienst in het kader van een minnelijke regeling.
Arbeidsrecht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen op de arbeidsovereenkomst of op het statuut van rijkspersoneel of ambtenaar of gelijkaardige statuten. Als zelfstandige, voor wie een registratie bij de KBO vereist is, bent u gedekt met betrekking tot de schadegevallen op het sociaal statuut van zelfstandigen. Voor de ambtenaren van de Europese Unie, wordt er eveneens dekking verleend voor geschillen met betrekking tot hun statuut voor de bevoegde rechtbanken. De wachttermijn(1) bedraagt drie maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg, behalve voor de geschillen met uw werkgever (zowel als loon- en weddetrekkende, leerjongen, ambtenaar of een gelijkaardige functie) en uw huispersoneel waarvoor de wachttermijn (1) twaalf maanden is. Tijdens deze aanvullende wachttermijn(1) van negen maanden kan u weliswaar beroep doen op de bijstand van onze eigen juridische dienst in het kader van een minnelijke regeling.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.22
Zakenrechtelijke overeenkomsten onderworpen aan het verbintenissenrecht De waarneming van uw rechtelijke belangen voor de geschillen die betrekking hebben op zakenrechtelijke overeenkomsten onderworpen aan het verbintenissenrecht (waaronder vruchtgebruik, recht van bewoning en conventionele erfdienstbaarheden en hypotheekovereenkomsten).
Zakenrechtelijke overeenkomsten onderworpen aan het verbintenissenrecht De waarneming van uw rechtelijke belangen voor de geschillen die betrekking hebben op zakenrechtelijke overeenkomsten onderworpen aan het verbintenissenrecht (waaronder vruchtgebruik, recht van bewoning en conventionele erfdienstbaarheden en hypotheekovereenkomsten).
Oude artikels
Aangepaste artikels
4 (streepje 7)
- die verband houden met het uitoefenen van een beroepsactiviteit als zelfstandige met uitzondering van deze bepaald in artikel 3.21 (Arbeidsrecht). Wij verzekeren bijkomend maximaal drie ruimtes in uw hoofdverblijfplaats die gebruikt worden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit;
- die verband houden met het uitoefenen van een beroepsactiviteit als zelfstandige waarvoor een registratie bij de KBO vereist is, met uitzondering van deze bepaald in artikel 3.21. (Arbeidsrecht). Wij verzekeren eveneens de ruimtes in uw hoofdverblijfplaats die gebruikt worden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit;

Consumentenpolis BeneFisc met Mobiliteit All Risk N5037

Oude artikels
Aangepaste artikels
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 1
De verzekering van uw privé- en professioneel leven Zijn gedekt onder de verzekering van uw privé- en professioneel leven: -  U, verzekeringsnemer, voor zover u in België uw hoofdverblijf heeft, evenals; -  uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; -  alle bij u inwonende personen met uitzondering van huispersoneel of enige andere dienstboden en voor wat het arbeidsrecht betreft, alle bij u inwonende personen die door u worden onderhouden. Indien zij niet meer door u onderhouden worden, blijft de waarborg arbeidsrecht behouden tijdens de eerste zes maanden van hun eerste arbeidsovereenkomst. Verdere dekking is mogelijk mits betaling van een bijpremie en mits vermelding op het verzekeringsattest; -  de kinderen die niet meer bij u inwonen voor zover ze nog recht geven op kinderbijslag; -  uw gewezen partner en uw kinderen, tot zes maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven. U bent verzekerd als: -  particulier in uw privé- en professioneel leven voor de waarborgen zoals hierna bepaald in artikel 3; -  verkeersdeelnemer, zijnde als fietser, voetganger, ruiter of als inzittende van een voertuig(1) toebehorend aan een derde; -  werkgever van huispersoneel; -  eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats vermeld op het verzekeringsattest. Wij verzekeren bijkomend maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; -  huurder van de studentenkamers van uw studerende kinderen; -  eigenaar en/of gebruiker van: - garages (maximaal drie) die op een ander adres gelegen zijn; - tuinen en gronden (inclusief stallen) die op een ander adres gelegen zijn voor zover hun gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan tien hectare.
De verzekering van uw privé- en professioneel leven Zijn gedekt onder de verzekering van uw privé- en professioneel leven: - U, verzekeringsnemer, voor zover u in België uw hoofdverblijf heeft, evenals: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - alle personen die gewoonlijk bij u inwonen; - uw minderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner indien deze kinderen niet bij u inwonen; - uw meerderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die niet bij u inwonen voor zover ze hoofdzakelijk en financieel door u worden onderhouden; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot twaalf maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven. U bent verzekerd als: - particulier in uw privé- en professioneel leven voor de waarborgen zoals hierna bepaald in artikels 3 en 4; - verkeersdeelnemer, zijnde als fietser, voetganger, ruiter of als inzittende van een voertuig(1) toebehorend aan een derde; - particulier in het kader van uw bijkomende activiteit (deeleconomie, verenigingswerk, sportieve en socio-culturele sector,...); - werkgever van huispersoneel; - eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats vermeld op het verzekeringsattest; - wij verzekeren bijkomend maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; - huurder van de studentenkamers van uw studerende kinderen; - eigenaar en/of gebruiker van: - garages (maximaal drie) die op een ander adres gelegen zijn; - tuinen en gronden (inclusief stallen) die op een ander adres gelegen zijn.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 2
Tabel : Burgerlijk verhaal Tabel : Wachttermijn contractuele bouwgeschillen : 36 maanden Tabel : Bijstand Salduz 400 EUR
Tabel : Burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen Tabel : Wachttermijn contractuele bouwgeschillen : 24 maanden Tabel : Bijstand Salduz 125 000 EUR
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.1.2.
Insolventie van derden Indien u wegens de insolventie van een geïdentificeerde aansprakelijke derde er niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die u werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding, die per schadegeval beperkt is tot het bedrag vermeld in de corresponderende tabel onder artikel 2. Indien u slachtoffer bent van een misdrijf tegen de openbare trouw, aanranding van de eerbaarheid, diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, gewelddaad of vandalisme, is er geen tussenkomst in insolventie. Wij zullen wel het nodige doen om uw dossier in te leiden en uw belangen te verdedigen bij het Fonds tot Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders.
Insolventie van derden Indien de verzekerde er wegens de insolventie van de geïdentificeerde aansprakelijke derde niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding die, per schadegeval, beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 2. Deze clausule is uitsluitend van toepassing wanneer de oorspronkelijke relatie tussen de verzekerde en de derde uitsluitend buitencontractueel van aard is. Voorts komen wij slechts suppletief tussen op de tussenkomst door een openbare - of particuliere instantie (bv. de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).
Oude artikels
Aangepaste artikels
3.1.4.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen als volgt: - voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is; - voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten, rechtsvorderingen en voorrechten tegenover de aansprakelijke derde(n). Indien we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zal u ons op eerste verzoek terugbetalen.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen als volgt: voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is; Voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. Bovendien schieten wij uw netto-inkomensverlies voor, na aftrek van de bedragen die u door een socialezekerheidsintelling, een openbare en/of particuliere instelling zijn betaald. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten, rechtsvorderingen en voorrechten tegenover de aansprakelijke derde(n). Indien we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zal u ons op eerste verzoek terugbetalen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
3.2.3.
Bijstand Salduz De waarneming van uw rechtelijke belangen indien u wordt verhoord als verdachte voor feiten waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd. De tussenkomst beperkt zich tot de terugbetaling van kosten en erelonen die u betaald heeft aan uw persoonlijke voorkeursadvocaat voor het vertrouwelijk overleg voorafgaand aan het eerste verhoor en/of voor de bijstand tijdens het eerste verhoor. De terugbetaling bedraagt maximaal 400 EUR. Er is geen tussenkomst voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak of buiten vervolg stelling.
Bijstand Salduz De waarneming van uw rechtelijke belangen indien u wordt verhoord als verdachte voor feiten waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd. De tussenkomst beperkt zich tot de terugbetaling van kosten en erelonen die u betaald heeft aan uw persoonlijke voorkeursadvocaat voor het vertrouwelijk overleg voorafgaand aan het eerste verhoor en/of voor de bijstand tijdens het eerste verhoor. Er is geen tussenkomst voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak of buiten vervolg stelling.
Oude artikels
Aangepaste artikels
3.3.3.
Burgerlijk verhaal De waarneming van uw rechtelijke belangen voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.
Burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen Onze tussenkomst is verworven: - voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid; - voor vorderingen als gevolg van abnormale burenhinder en voor gevorderde preventieve maatregelen die bedoeld zijn om het zich voordoen van het risico te voorkomen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
3.3.9.
Bijstand bouw (expertise) en Contractuele bouwgeschillen Bijstand bouw (waarborg expertise): in afwijking van artikel 9.8 van de algemene voorwaarden is er rechtsbijstand voor de contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en de afbraak van het verzekerde onroerend goed vermeld onder artikel 1.1 wanneer het optreden van een architect of het verkrijgen van de toestemming van de overheid wettelijk vereist is. Wij staan u bij in de minnelijke onderhandelingen. Na onderling overleg gelasten wij een expert van uw keuze voor een eenmalige expertise. De maximale tussenkomst bedraagt 750 EUR. De wachttermijn(2) bedraagt 24 maanden vanaf aanvangsdatum van deze waarborg. Indien u het geschil wenst aanhangig te maken bij de Verzoeningscommissie Bouw helpen wij u bij de samenstelling van uw dossier. Bouwgeschillen (integrale dekking in rechtsbijstand): in afwijking van artikel 9.8 van de algemene voorwaarden, is er rechtsbijstand voor de contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en de afbraak van het verzekerde onroerend vermeld onder artikel 1.1, wanneer het optreden van een architect of het verkrijgen van de toestemming van de bevoegde overheid wettelijk vereist is. Om op deze waarborg beroep te kunnen doen dienen de werken te worden uitgevoerd door een aannemer die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen om de overeen gekomen werken uit te voeren. De maximale tussenkomst bedraagt 15 000 EUR. De wachttermijn(2) bedraagt 36 maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg.
Bijstand bouw (expertise) en contractuele bouwgeschillen Bijstand bouw (waarborg expertise): in afwijking van artikel 9.8 van de algemene voorwaarden is er rechtsbijstand voor de contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en de afbraak van het verzekerde onroerend goed vermeld onder artikel 1.1 wanneer het optreden van een architect of het verkrijgen van de toestemming van de overheid wettelijk vereist is. Wij staan u bij in de minnelijke onderhandelingen. Na onderling overleg gelasten wij een expert van uw keuze voor een eenmalige expertise. De maximale tussenkomst bedraagt 750 EUR. De wachttermijn(2) bedraagt 24 maanden vanaf aanvangsdatum van deze waarborg. Indien u het geschil wenst aanhangig te maken bij de Verzoeningscommissie Bouw helpen wij u bij de samenstelling van uw dossier. Bouwgeschillen (integrale dekking in rechtsbijstand): in afwijking van artikel 9.8 van de algemene voorwaarden, is er rechtsbijstand voor de contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en de afbraak van het verzekerde onroerend vermeld onder artikel 1.1, wanneer het optreden van een architect of het verkrijgen van de toestemming van de bevoegde overheid wettelijk vereist is. Om op deze waarborg beroep te kunnen doen dienen de werken te worden uitgevoerd door een aannemer die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen om de overeen gekomen werken uit te voeren.
Oude artikels
Aangepaste artikels
3.3.12
Echtscheiding en bemiddeling in familiezaken In afwijking van de artikel 9.4 Algemene voorwaarden, dekt de rechtsbijstand uitsluitend: - de eerste echtscheiding die begint tijdens de waarborgtermijn van de overeenkomst en alle geschillen met betrekking tot goederen of personen die daaruit voortvloeien. Het einde van wettelijk samenwonen wordt gelijkgesteld met een echtscheiding. In afwijking van artikel 10.2 van de algemene voorwaarden bedraagt de maximale tussenkomst 5 500 EUR per verzekerde persoon. De wachttermijn(2) bedraagt 36 maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg; - de eerste bemiddeling in familiezaken voor de geschillen die ressorteren onder het personen- en familierecht, daaronder begrepen de meningsverschillen die tijdens de waarborgtermijn zouden opduiken met betrekking tot het onderhoud, de opvoeding, recht op het hoofdzakelijke verblijf en het secundaire verblijf of het recht op persoonlijk contact met de kinderen. De maximale tussenkomst bedraagt 30 000 EUR. De wachttermijn(2) bedraagt 12 maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg.
Echtscheiding en bemiddeling in familiezaken In afwijking van de artikel 9.4 Algemene voorwaarden, dekt de rechtsbijstand uitsluitend: - de eerste echtscheiding die begint tijdens de waarborgtermijn van de overeenkomst en alle geschillen met betrekking tot goederen of personen die daaruit voortvloeien. Het einde van wettelijk samenwonen wordt gelijkgesteld met een echtscheiding. In afwijking van artikel 10.2 van de algemene voorwaarden bedraagt de maximale tussenkomst 5 500 EUR per verzekerde persoon. De wachttermijn(2) bedraagt 36 maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg; - de eerste bemiddeling in familiezaken voor de geschillen die ressorteren onder het personenen familierecht, daaronder begrepen de meningsverschillen die tijdens de waarborgtermijn zouden opduiken met betrekking tot het onderhoud, de opvoeding, recht op het hoofdzakelijke verblijf en het secundaire verblijf of het recht op persoonlijk contact met de (klein)kinderen. De maximale tussenkomst bedraagt 30 000 EUR. De wachttermijn(2) bedraagt 12 maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg.
Oude artikels
Aangepaste artikels
3.3.14.
Administratief recht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen die ressorteren onder het administratief recht.
Administratief recht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen die ressorteren onder het administratief recht, met uitzondering van de materies opgenomen onder artikel 3.3.16.
Oude artikels
Aangepaste artikels
3.3.16.
Arbeidsrecht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen op de arbeidsovereenkomst of op het statuut van rijkspersoneel of ambtenaar of gelijkaardige statuten. Als zelfstandige bent u gedekt met betrekking tot de schadegevallen op het sociaal statuut van zelfstandigen. Voor de ambtenaren van de Europese Unie, wordt er eveneens dekking verleend voor geschillen met betrekking tot hun statuut voor de bevoegde rechtbanken. De wachttermijn(2) bedraagt drie maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg, behalve voor de geschillen met uw werkgever (zowel als loon- en weddetrekkende, leerjongen, ambtenaar of een gelijkaardige functie) en uw huispersoneel waarvoor de wachttermijn(2) twaalf maanden is. Tijdens deze aanvullende wachttermijn(2) van negen maanden kan u weliswaar beroep doen op de bijstand van onze eigen juridische dienst in het kader van een minnelijke regeling.
Arbeidsrecht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen op de arbeidsovereenkomst of op het statuut van rijkspersoneel of ambtenaar of gelijkaardige statuten. Als zelfstandige, voor wie een registratie bij de KBO vereist is, bent u gedekt met betrekking tot de schadegevallen op het sociaal statuut van zelfstandigen. Voor de ambtenaren van de Europese Unie, wordt er eveneens dekking verleend voor geschillen met betrekking tot hun statuut voor de bevoegde rechtbanken. De wachttermijn(2) bedraagt drie maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg, behalve voor de geschillen met uw werkgever (zowel als loon- en weddetrekkende, leerjongen, ambtenaar of een gelijkaardige functie) en uw huispersoneel waarvoor de wachttermijn(2) twaalf maanden is. Tijdens deze aanvullende wachttermijn(2) van negen maanden kan u weliswaar beroep doen op de bijstand van onze eigen juridische dienst in het kader van een minnelijke regeling.
Oude artikels
Aangepaste artikels
4.2. (streepje 7)
- die verband houden met het uitoefenen van een beroepsactiviteit als zelfstandige met uitzondering van deze bepaald in artikel 3.3.16 (Arbeidsrecht). Wij verzekeren bijkomend maximaal drie ruimtes in uw hoofdverblijfplaats die gebruikt worden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit;
- die verband houden met het uitoefenen van een beroepsactiviteit als zelfstandige waarvoor een registratie bij de KBO vereist is, met uitzondering van deze bepaald in artikel 3.3.16 (Arbeidsrecht). Wij verzekeren eveneens de ruimtes in uw hoofdverblijfplaats die gebruikt worden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit;

Conflictenpolis BeneFisc N5031 en N5011

Oude artikels
Aangepaste artikels
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 1
Wie en wat is verzekerd? - U, verzekeringsnemer, voor zover u in België uw hoofdverblijf heeft, evenals; - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - alle bij u inwonende personen met uitzondering van huispersoneel of enige andere dienstboden en voor wat het arbeidsrecht betreft, alle bij u inwonende personen die door u worden onderhouden. Indien zij niet meer door u onderhouden worden, blijft de waarborg arbeidsrecht behouden tijdens de eerste zes maanden van hun eerste arbeidsovereenkomst. Verdere dekking is mogelijk mits betaling van een bijpremie en mits vermelding op het verzekeringsattest; - de kinderen die niet meer bij u inwonen voor zover ze nog recht geven op kinderbijslag; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot zes maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven. U bent verzekerd als: - particulier in uw privé- en professioneel leven voor de waarborgen zoals hierna bepaald in artikel 3; - werkgever van huispersoneel; - eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats vermeld op het verzekeringsattest; - wij verzekeren bijkomend maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; - huurder van de studentenkamers van uw studerende kinderen; - eigenaar en/of gebruiker van: - garages (maximaal drie) die op een ander adres gelegen zijn; - tuinen en gronden (inclusief stallen) die op een ander adres gelegen zijn voor zover hun gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan tien hectare.
Wie en wat is verzekerd? U, verzekeringsnemer, voor zover u in België uw hoofdverblijf heeft, evenals: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - alle personen die gewoonlijk bij u inwonen; - uw minderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner indien deze kinderen niet bij u inwonen; - uw meerderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die niet bij u inwonen voor zover ze hoofdzakelijk en financieel door u worden onderhouden; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot twaalf maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven. U bent verzekerd als: - particulier in uw privé- en professioneel leven voor de waarborgen zoals hierna bepaald in artikels 3 en 4; - particulier in het kader van uw bijkomende activiteit (deeleconomie, verenigingswerk, sportieve en socio-culturele sector,...); - werkgever van huispersoneel; - eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats vermeld op het verzekeringsattest; - wij verzekeren bijkomend maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; - huurder van de studentenkamers van uw studerende kinderen; - eigenaar en/of gebruiker van: - garages die op een ander adres gelegen zijn; - tuinen en gronden (inclusief stallen) die op een ander adres gelegen zijn.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 2
Waarvoor bent u verzekerd? De rechtsbijstand geldt volgens het All Risk-beginsel: “Alle niet-uitgesloten schadegevallen zijn gedekt”. Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de verzekerde waarborgen, de vereiste minimuminzet, de maximale tussenkomst, de territorialiteit en wachttermijn(1).
Waarvoor bent u verzekerd? De rechtsbijstand geldt volgens het All Risk-beginsel: “Alle niet-uitgesloten schadegevallen zijn gedekt”. Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de verzekerde waarborgen, de vereiste minimuminzet, de maximale tussenkomst, de territorialiteit en wachttermijn(1). Indien u toepassing maakt van een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (dit omvat buitengerechtelijke bemiddeling door een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar, Arbitrage, Collaboratief Recht), worden de daaruit voortvloeiende kosten bij de maximale tussenkomst opgeteld. Deze bepaling is niet van toepassing binnen de waarborg van het personen- en familierecht.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 2
Tabel (4de rij) : Burgerlijk verhaal Tabel (11de rij) : Wachttermijn contractuele bouwgeschillen : 36 maanden
Tabel (4de rij) : Burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen Tabel (11de rij) : Wachttermijn contractuele bouwgeschillen : 24 maanden
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.2.
Insolventie van derden Indien u wegens de insolventie van een geïdentificeerde aansprakelijke derde er niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die u werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding, die per schadegeval beperkt is tot het bedrag vermeld in de tabel onder artikel 2. Indien u slachtoffer bent van een misdrijf tegen de openbare trouw, aanranding van de eerbaarheid, diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, gewelddaad of vandalisme, is er geen tussenkomst in insolventie. Wij zullen wel het nodige doen om uw dossier in te leiden en uw belangen te verdedigen bij het Fonds tot Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders.
Insolventie van derden Indien de verzekerde er wegens de insolventie van de geïdentificeerde aansprakelijke derde niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding die, per schadegeval, beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 2. Deze clausule is uitsluitend van toepassing wanneer de oorspronkelijke relatie tussen de verzekerde en de derde uitsluitend buitencontractueel van aard is. Voorts komen wij slechts suppletief tussen op de tussenkomst door een openbare - of particuliere instantie (bv. de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.4.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen als volgt: - voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is; - voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten, rechtsvorderingen en voorrechten tegenover de aansprakelijke derde(n). Indien we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zal u ons op eerste verzoek terugbetalen.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen als volgt: - voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is; - voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. Bovendien schieten wij uw netto-inkomensverlies voor, na aftrek van de bedragen die u door een socialezekerheidsinstelling, een openbare - en/of particuliere instelling zijn betaald. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten, rechtsvorderingen en voorrechten tegenover de aansprakelijke derde(n). Indien we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zal u ons op eerste verzoek terugbetalen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.8.
Burgerlijk verhaal De waarneming van uw rechtelijke belangen voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.
Burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen Onze tussenkomst is verworven: - voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid; - voor vorderingen als gevolg van abnormale burenhinder en voor gevorderde preventieve maatregelen die bedoeld zijn om het zich voordoen van het risico te voorkomen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.14.
Bijstand bouw (expertise) en Contractuele bouwgeschillen Bijstand bouw (waarborg expertise): in afwijking van artikel 9.8 van de algemene voorwaarden bent u verzekerd voor de waarneming van uw rechtelijke belangen bij de contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en de afbraak van het verzekerde onroerend goed vermeld onder artikel 1 wanneer het optreden van een architect of het verkrijgen van de toestemming van de overheid wettelijk vereist is. Wij staan u bij in de minnelijke onderhandelingen. Na onderling overleg gelasten wij een expert van uw keuze voor een eenmalige expertise. De maximale tussenkomst bedraagt 750 EUR. De wachttermijn(1) bedraagt 24 maanden vanaf aanvangsdatum van deze waarborg. Indien u het geschil wenst aanhangig te maken bij de Verzoeningscommissie Bouw helpen wij u bij de samenstelling van uw dossier. Bouwgeschillen (integrale dekking in rechtsbijstand): in afwijking van artikel 9.8 van de algemene voorwaarden bent u verzekerd voor de waarneming van uw rechtelijke belangen bij de contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en de afbraak van het verzekerde onroerend vermeld onder artikel 1, wanneer het optreden van een architect of het verkrijgen van de toestemming van de bevoegde overheid wettelijk vereist is. Om op deze waarborg beroep te kunnen doen dienen de werken te worden uitgevoerd door een aannemer die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen om de overeen gekomen werken uit te voeren. De maximale tussenkomst bedraagt 16 000 EUR. De wachttermijn(1) bedraagt 36 maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg.
Bijstand bouw (expertise) en contractuele bouwgeschillen Bijstand bouw (waarborg expertise): in afwijking van artikel 9.8 van de algemene voorwaarden bent u verzekerd voor de waarneming van uw rechtelijke belangen bij de contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en de afbraak van het verzekerde onroerend goed vermeld onder artikel 1 wanneer het optreden van een architect of het verkrijgen van de toestemming van de overheid wettelijk vereist is. Wij staan u bij in de minnelijke onderhandelingen. Na onderling overleg gelasten wij een expert van uw keuze voor een eenmalige expertise. De maximale tussenkomst bedraagt 750 EUR. De wachttermijn(1) bedraagt 24 maanden vanaf aanvangsdatum van deze waarborg. Indien u het geschil wenst aanhangig te maken bij de Verzoeningscommissie Bouw helpen wij u bij de samenstelling van uw dossier. Bouwgeschillen (integrale dekking in rechtsbijstand): in afwijking van artikel 9.8 van de algemene voorwaarden bent u verzekerd voor de waarneming van uw rechtelijke belangen bij de contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en de afbraak van het verzekerde onroerend vermeld onder artikel 1, wanneer het optreden van een architect of het verkrijgen van de toestemming van de bevoegde overheid wettelijk vereist is. Om op deze waarborg beroep te kunnen doen dienen de werken te worden uitgevoerd door een aannemer die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen om de overeen gekomen werken uit te voeren.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.17. (Tweede punt)
de eerste bemiddeling in familiezaken voor de geschillen die ressorteren onder het personen- en familierecht, daaronder begrepen de meningsverschillen die tijdens de waarborgtermijn zouden opduiken met betrekking tot het onderhoud, de opvoeding, recht op het hoofdzakelijke verblijf en het secundaire verblijf of het recht op persoonlijk contact met de kinderen. De maximale tussenkomst bedraagt 32 000 EUR. De wachttermijn(1) bedraagt twaalf maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg.
de eerste bemiddeling in familiezaken voor de geschillen die ressorteren onder het personen- en familierecht, daaronder begrepen de meningsverschillen die tijdens de waarborgtermijn zouden opduiken met betrekking tot het onderhoud, de opvoeding, recht op het hoofdzakelijke verblijf en het secundaire verblijf of het recht op persoonlijk contact met de (klein)kinderen. De maximale tussenkomst bedraagt 32 000 EUR. De wachttermijn(1) bedraagt twaalf maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.19.
Administratief recht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen die ressorteren onder het administratief recht.
Administratief recht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen die ressorteren onder het administratief recht, met uitzondering van de materies opgenomen onder artikel 3.21.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.21.
Arbeids- en sociaal recht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen op de arbeidsovereenkomst of op het statuut van rijkspersoneel of ambtenaar of gelijkaardige statuten, alsook geschillen die onder de bevoegdheid vallen van de arbeidsrechtbanken. Als zelfstandige bent u gedekt: - voor de geschillen die betrekking hebben op het sociaal statuut van zelfstandigen; - voor de geschillen die betrekking hebben op de sociale wetgeving inzake gehandicapten, ziekte-en invaliditeitsverzekeringen, kinderbijslag of pensioenen. Voor de ambtenaren van de Europese Unie, wordt er eveneens dekking verleend voor geschillen met betrekking tot hun statuut voor de bevoegde rechtbanken. De wachttermijn(1) bedraagt drie maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg, behalve voor de geschillen met uw werkgever (zowel als loon- en weddetrekkende, leerjongen, ambtenaar of een gelijkaardige functie) en uw huispersoneel waarvoor de wachttermijn(1) twaalf maanden is. Tijdens deze aanvullende wachttermijn(1) van negen maanden kan u weliswaar beroep doen op de bijstand van onze eigen juridische dienst in het kader van een minnelijke regeling.
Arbeids- en sociaal recht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen op de arbeidsovereenkomst of op het statuut van rijkspersoneel of ambtenaar of gelijkaardige statuten, alsook geschillen die onder de bevoegdheid vallen van de arbeidsrechtbanken. Als zelfstandige, voor wie een registratie bij de KBO vereist is, bent u gedekt: - voor de geschillen die betrekking hebben op het sociaal statuut van zelfstandigen; - voor de geschillen die betrekking hebben op de sociale wetgeving inzake gehandicapten, ziekte-en invaliditeitsverzekeringen, kinderbijslag of pensioenen. Voor de ambtenaren van de Europese Unie, wordt er eveneens dekking verleend voor geschillen met betrekking tot hun statuut voor de bevoegde rechtbanken. De wachttermijn(1) bedraagt drie maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg, behalve voor de geschillen met uw werkgever (zowel als loon- en weddetrekkende, leerjongen, ambtenaar of een gelijkaardige functie) en uw huispersoneel waarvoor de wachttermijn(1) twaalf maanden is. Tijdens deze aanvullende wachttermijn(1) van negen maanden kan u weliswaar beroep doen op de bijstand van onze eigen juridische dienst in het kader van een minnelijke regeling.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4 (5de streepje)
- die verband houden met het uitoefenen van een beroepsactiviteit als zelfstandige met uitzondering van deze bepaald in artikel 3.21 (arbeids- en sociale zekerheidsrecht). Wij verzekeren bijkomend maximaal drie ruimtes in uw hoofdverblijfplaats die gebruikt worden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit;
- die verband houden met het uitoefenen van een beroepsactiviteit als zelfstandige waarvoor een registratie bij de KBO vereist is, met uitzondering van deze bepaald in artikel 3.21. (Arbeids- en sociale zekerheidsrecht). Wij verzekeren bijkomend de ruimtes in uw hoofdverblijfplaats die gebruikt worden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit;

Conflictenpolis BeneFisc met mobiliteit All Risk N5032

Oude artikels
Aangepaste artikels
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 1
De verzekering van uw privé- en professioneel leven Zijn gedekt onder de verzekering van uw privé- en professioneel leven: U, verzekeringsnemer, voor zover u in België uw hoofdverblijf heeft, evenals: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - alle personen die gewoonlijk bij u inwonen; - uw minderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner indien deze kinderen niet bij u inwonen; - uw meerderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die niet bij u inwonen voor zover ze hoofdzakelijk en financieel door u worden onderhouden; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot twaalf maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven. U bent verzekerd als: - particulier in uw privé- en professioneel leven voor de waarborgen zoals hierna bepaald in artikels 3 en 4; - verkeersdeelnemer, zijnde als fietser, voetganger, ruiter of als inzittende van een voertuig(1) toebehorend aan een derde; - particulier in het kader van uw bijkomende activiteit (deeleconomie, verenigingswerk, sportieve en socio-culturele sector,...); - werkgever van huispersoneel; - eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofden tweede verblijfplaats vermeld op het verzekeringsattest; - wij verzekeren bijkomend maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; - huurder van de studentenkamers van uw studerende kinderen; - eigenaar en/of gebruiker van: – garages die op een ander adres gelegen zijn; – tuinen en gronden (inclusief stallen) die op een ander adres gelegen zijn.
De verzekering van uw privé- en professioneel leven Zijn gedekt onder de verzekering van uw privé- en professioneel leven: U, verzekeringsnemer, voor zover u in België uw hoofdverblijf heeft, evenals: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - alle personen die gewoonlijk bij u inwonen; - uw minderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner indien deze kinderen niet bij u inwonen; - uw meerderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die niet bij u inwonen voor zover ze hoofdzakelijk en financieel door u worden onderhouden; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot twaalf maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven. U bent verzekerd als: - particulier in uw privé- en professioneel leven voor de waarborgen zoals hierna bepaald in artikels 3 en 4; - verkeersdeelnemer, zijnde als fietser, voetganger, ruiter of als inzittende van een voertuig(1) toebehorend aan een derde; - particulier in het kader van uw bijkomende activiteit (deeleconomie, verenigingswerk, sportieve en socio-culturele sector,...); - werkgever van huispersoneel; - eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats vermeld op het verzekeringsattest; - wij verzekeren bijkomend maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; - huurder van de studentenkamers van uw studerende kinderen; - eigenaar en/of gebruiker van: - garages die op een ander adres gelegen zijn; - tuinen en gronden (inclusief stallen) die op een ander adres gelegen zijn.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 2
Tabel : Burgerlijk verhaal Tabel : Wachttermijn contractuele bouwgeschillen : 36 maanden Tabel : Bijstand Salduz 400 EUR
Tabel : Burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen Tabel : Wachttermijn contractuele bouwgeschillen : 24 maanden Tabel : Bijstand Salduz 125 000 EUR
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 2.1.
De verzekering van uw privé- en professioneel leven De rechtsbijstand geldt volgens het All Risk-beginsel: “Alle nietuitgesloten schadegevallen zijn gedekt”. De tabel geeft u een overzicht van de verzekerde waarborgen, de vereiste minimuminzet, de maximale tussenkomst, de territorialiteit en wachttermijn(2). Indien u toepassing maakt van een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (dit omvat buitengerechtelijke bemiddeling door een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar, arbitrage, collaboratief recht), worden de daaruit voortvloeiende kosten bij de maximale tussenkomst opgeteld. Deze bepaling is niet van toepassing binnen de waarborg van het personen- en familierecht.
De verzekering van uw privé- en professioneel leven De rechtsbijstand geldt volgens het All Risk-beginsel: “Alle niet-uitgesloten schadegevallen zijn gedekt”. De tabel geeft u een overzicht van de verzekerde waarborgen, de vereiste minimuminzet, de maximale tussenkomst, de territorialiteit en wachttermijn(2) . Indien u toepassing maakt van een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (dit omvat buitengerechtelijke bemiddeling door een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar, arbitrage, collaboratief recht), worden de daaruit voortvloeiende kosten bij de maximale tussenkomst opgeteld. Deze bepaling is niet van toepassing binnen de waarborg van het personen- en familierecht.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.1.2.
Insolventie van derden Indien u wegens de insolventie van een geïdentificeerde aansprakelijke derde er niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die u werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding, die per schadegeval beperkt is tot het bedrag vermeld in de corresponderende tabel onder artikel 2. Indien u slachtoffer bent van een misdrijf tegen de openbare trouw, aanranding van de eerbaarheid, diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, gewelddaad of vandalisme, is er geen tussenkomst in insolventie. Wij zullen wel het nodige doen om uw dossier in te leiden en uw belangen te verdedigen bij het Fonds tot Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders.
Insolventie van derden Indien de verzekerde er wegens de insolventie van de geïdentificeerde aansprakelijke derde niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding die, per schadegeval, beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 2. Deze clausule is uitsluitend van toepassing wanneer de oorspronkelijke relatie tussen de verzekerde en de derde uitsluitend buitencontractueel van aard is. Voorts komen wij slechts suppletief tussen op de tussenkomst door een openbare - of particuliere instantie (bv. de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.1.4
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen als volgt: - voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is; - voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten, rechtsvorderingen en voorrechten tegenover de aansprakelijke derde(n). Indien we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zal u ons op eerste verzoek terugbetalen.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wij de schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen als volgt: voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is; voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. Bovendien schieten wij uw netto-inkomensverlies voor, na aftrek van de bedragen die u door een socialezekerheidsinstelling, een openbare - en/of particuliere instelling zijn betaald. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten, rechtsvorderingen en voorrechten tegenover de aansprakelijke derde(n). Indien we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zal u ons op eerste verzoek terugbetalen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.2.3.
Bijstand Salduz De waarneming van uw rechtelijke belangen indien u wordt verhoord als verdachte voor feiten waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd. De tussenkomst beperkt zich tot de terugbetaling van kosten en erelonen die u betaald heeft aan uw persoonlijke voorkeursadvocaat voor het vertrouwelijk overleg voorafgaand aan het eerste verhoor en/of voor de bijstand tijdens het eerste verhoor. De terugbetaling bedraagt maximaal 400 EUR. Er is geen tussenkomst voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak of buiten vervolg stelling.
Bijstand Salduz De waarneming van uw rechtelijke belangen indien u wordt verhoord als verdachte voor feiten waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd. De tussenkomst beperkt zich tot de terugbetaling van kosten en erelonen die u betaald heeft aan uw persoonlijke voorkeursadvocaat voor het vertrouwelijk overleg voorafgaand aan het eerste verhoor en/of voor de bijstand tijdens het eerste verhoor. Er is geen tussenkomst voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak of buiten vervolg stelling.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.3.3.
Burgerlijk verhaal De waarneming van uw rechtelijke belangen voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.
Burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen Onze tussenkomst is verworven: - voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid; - voor vorderingen als gevolg van abnormale burenhinder en voor gevorderde preventieve maatregelen die bedoeld zijn om het zich voordoen van het risico te voorkomen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.3.6.
Burgerlijke verdediging Wij komen aanvullend / suppletief tussen op de burgerlijke verdediging van de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid indien er van u schadeloosstelling wordt gevorderd op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid. Er is geen tussenkomst indien: - een verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid de burgerlijke verdediging ten laste neemt en er geen belangenconflict met deze verzekeraar optreedt, of; - de betrokken verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid de waarborgen heeft geschorst wegens wanbetaling van de premies, of; - er geen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid onderschreven werd, maar wel had kunnen onderschreven worden in het kader van de vordering tot schadeloosstelling gericht tegen u, of; - de schade lager is of gelijk is aan de vrijstelling voorzien in de verzekeringspolissen burgerlijke aansprakelijkheid. Alle andere burgerlijke verdedigingen die niet vallen onder de omschrijving hiervoor voorzien, zijn uitgesloten.
Burgerlijke verdediging Wij komen aanvullend / suppletief tussen op de burgerlijke verdediging van de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid indien er van u schadeloosstelling wordt gevorderd op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid. Er is geen tussenkomst indien: - een verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid de burgerlijke verdediging ten laste neemt en er geen belangenconflict met deze verzekeraar optreedt, of; - de betrokken verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid de waarborgen heeft geschorst wegens wanbetaling van de premies, of; - er geen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid onderschreven werd, maar wel had kunnen onderschreven worden in het kader van de vordering tot schadeloosstelling gericht tegen u, of; - de schade lager is of gelijk is aan de vrijstelling voorzien in de verzekeringspolissen burgerlijke aansprakelijkheid. Alle andere burgerlijke verdedigingen die niet vallen onder de omschrijving hiervoor voorzien, zijn uitgesloten.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.3.12.
Echtscheiding en bemiddeling in familiezaken De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot schadegevallen inzake het personen- en familierecht. In afwijking van de artikel 9.4 van de algemene voorwaarden, dekt de rechtsbijstand inzake personen- en familierecht eveneens: - de eerste echtscheiding die begint tijdens de waarborgtermijn van de overeenkomst en alle geschillen met betrekking tot goederen of personen die daaruit voortvloeien. Het einde van wettelijk samenwonen wordt gelijkgesteld met een echtscheiding. In afwijking van artikel 10.2 van de algemene voorwaarden bedraagt de maximale tussenkomst 8 000 EUR per verzekerde persoon. De wachttermijn(2) bedraagt 36 maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg; - de eerste bemiddeling in familiezaken voor de geschillen die ressorteren onder het personen- en familierecht, daaronder begrepen de meningsverschillen die tijdens de waarborgtermijn zouden opduiken met betrekking tot het onderhoud, de opvoeding, recht op het hoofdzakelijke verblijf en het secundaire verblijf of het recht op persoonlijk contact met de kinderen. De maximale tussenkomst bedraagt 32 000 EUR. De wachttermijn(2) bedraagt twaalf maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg.
Echtscheiding en bemiddeling in familiezaken De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot schadegevallen inzake het personen- en familierecht. In afwijking van de artikel 9.4 van de algemene voorwaarden, dekt de rechtsbijstand inzake personen- en familierecht eveneens: - de eerste echtscheiding die begint tijdens de waarborgtermijn van de overeenkomst en alle geschillen met betrekking tot goederen of personen die daaruit voortvloeien. Het einde van wettelijk samenwonen wordt gelijkgesteld met een echtscheiding. In afwijking van artikel 10.2 van de algemene voorwaarden bedraagt de maximale tussenkomst 8 000 EUR per verzekerde persoon. De wachttermijn(2) bedraagt 36 maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg; - de eerste bemiddeling in familiezaken voor de geschillen die ressorteren onder het personen- en familierecht, daaronder begrepen de meningsverschillen die tijdens de waarborgtermijn zouden opduiken met betrekking tot het onderhoud, de opvoeding, recht op het hoofdzakelijke verblijf en het secundaire verblijf of het recht op persoonlijk contact met de (klein)kinderen. De maximale tussenkomst bedraagt 32 000 EUR. De wachttermijn(2) bedraagt twaalf maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.3.14.
Administratief recht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen die ressorteren onder het administratief recht.
Administratief recht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen die ressorteren onder het administratief recht, met uitzondering van de materies opgenomen onder artikel 3.3.16.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3.3.16.
Arbeids- en sociaal recht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen op de arbeidsovereenkomst of op het statuut van rijkspersoneel of ambtenaar of gelijkaardige statuten, alsook geschillen die onder de bevoegdheid vallen van de arbeidsrechtbanken. Als zelfstandige bent u gedekt: - voor de geschillen die betrekking hebben op het sociaal statuut van zelfstandigen; - voor de geschillen die betrekking hebben op de sociale wetgeving inzake gehandicapten, ziekte-en invaliditeitsverzekeringen, kinderbijslag of pensioenen. Voor de ambtenaren van de Europese Unie, wordt er eveneens dekking verleend voor geschillen met betrekking tot hun statuut voor de bevoegde rechtbanken. De wachttermijn(2) bedraagt drie maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg, behalve voor de geschillen met uw werkgever (zowel als loon- en weddetrekkende, leerjongen, ambtenaar of een gelijkaardige functie) en uw huispersoneel waarvoor de wachttermijn(2) twaalf maanden is. Tijdens deze aanvullende wachttermijn(2) van negen maanden kan u weliswaar beroep doen op de bijstand van onze eigen juridische dienst in het kader van een minnelijke regeling.
Arbeids- en sociaal recht De waarneming van uw rechtelijke belangen met betrekking tot de geschillen op de arbeidsovereenkomst of op het statuut van rijkspersoneel of ambtenaar of gelijkaardige statuten, alsook geschillen die onder de bevoegdheid vallen van de arbeidsrechtbanken. Als zelfstandige, voor wie een registratie bij de KBO vereist is, bent u gedekt: - voor de geschillen die betrekking hebben op het sociaal statuut van zelfstandigen; - voor de geschillen die betrekking hebben op de sociale wetgeving inzake gehandicapten, ziekte-en invaliditeitsverzekeringen, kinderbijslag of pensioenen. Voor de ambtenaren van de Europese Unie, wordt er eveneens dekking verleend voor geschillen met betrekking tot hun statuut voor de bevoegde rechtbanken. De wachttermijn(2) bedraagt drie maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg, behalve voor de geschillen met uw werkgever (zowel als loon- en weddetrekkende, leerjongen, ambtenaar of een gelijkaardige functie) en uw huispersoneel waarvoor de wachttermijn(2) twaalf maanden is. Tijdens deze aanvullende wachttermijn(2) van negen maanden kan u weliswaar beroep doen op de bijstand van onze eigen juridische dienst in het kader van een minnelijke regeling.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.2 (5de punt)
die verband houden met het uitoefenen van een beroepsactiviteit als zelfstandige met uitzondering van deze bepaald in artikel 3.3.16 (arbeids- en sociale zekerheidsrecht). Wij verzekeren bijkomend maximaal drie ruimtes in uw hoofdverblijfplaats die gebruikt worden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit;
die verband houden met het uitoefenen van een beroepsactiviteit als zelfstandige waarvoor een registratie bij de KBO vereist is, met uitzondering van deze bepaald in artikel 3.3.16 (Arbeids- en sociale zekerheidsrecht). Wij verzekeren eveneens de ruimtes in uw hoofdverblijfplaats die gebruikt worden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit;

Economische polis N5144

Oude artikels
Aangepaste artikels
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 1
Wie zijn de verzekerde personen? U, verzekeringsnemer, evenals: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonend partner; - de personen die gewoonlijk bij u inwonen met uitzondering van huisbedienden en huispersoneel; - de kinderen die niet meer bij u inwonen voor zover ze no recht geven op kinderbijslag; - Uw gewezen partner en uw kinderen, tot 6 maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest; De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven om gezondheids-, studie- of arbeidsredenen.
Wie zijn de verzekerde personen? U, verzekeringsnemer, voor zover u in België uw hoofdverblijf heeft, evenals: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - alle personen die gewoonlijk bij u inwonen; - uw minderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner indien deze kinderen niet bij u inwonen; - uw meerderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die niet bij u inwonen voor zover ze hoofdzakelijk en financieel door u worden onderhouden; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot twaalf maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 2
In welke hoedanigheid bent u verzekerd? U bent verzekerd als: - particulier in uw privéleven; - werkgever van huispersoneel; - loontrekkende, leerjongen, ambtenaar van openbare diensten of een gelijkaardige functie in de uitoefening van uw beroepsactiviteiten; - eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats vermeld op het verzekeringsattest. Wij verzekeren bijkomend maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; - huurder van de studentenkamers van uw studerende kinderen; - eigenaar en/of gebruiker van: – garages (maximum 3) die op een ander adres gelegen zijn; – tuinen en gronden (inclusief stallen) die op een ander adres gelegen zijn voor zover hun gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 hectare. Wij verzekeren bijkomend maximaal 3 ruimtes in uw hoofdverblijfplaats die gebruikt worden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit.
U bent verzekerd als: - particulier in uw privé- en professioneel leven; - particulier in het kader van uw bijkomende activiteit (deeleconomie, verenigingswerk, sportieve en socio-culturele sector,...); - werkgever van huispersoneel; - eigenaar en/of bewoner van uw huidige en/of toekomstige hoofd- en tweede verblijfplaats vermeld op het verzekeringsattest; - wij verzekeren bijkomend maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; - huurder van de studentenkamers van uw studerende kinderen; - eigenaar en/of gebruiker van: - garages die op een ander adres gelegen zijn; - tuinen en gronden (inclusief stallen) die op een ander adres gelegen zijn. Wij verzekeren bijkomend de ruimtes in uw hoofdverblijfplaats die gebruikt worden voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3
Wat zijn de verzekerde waarborgen en waarborguitbreidingen? De rechtsbijstand omvat volgende verzekerde risico’s: – burgerlijk verhaal – strafrechtelijke verdediging – disciplinaire verdediging – burgerlijke verdediging – rechtsbijstand na brand – algemene contracten – bijstand bouwgeschillen – medisch ongeval of medische fout – huurrechtsbijstand – personen- en familierecht – erf-, schenkings- en testamentenrecht – administratief recht – fiscaal recht De rechtsbijstand omvat volgende waarborguitbreidingen: – Service Box – insolventie van derden – strafrechtelijke borgstelling – voorschot op schadevergoeding – voorschot op de vrijstelling van de polissen BA – voorafgaandelijke plaatsbeschrijving – opsporingskosten
Wat zijn de verzekerde waarborgen en waarborguitbreidingen? De rechtsbijstand omvat volgende verzekerde risico’s: - burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen; - strafrechtelijke verdediging (inclusief bijstand Salduz) - disciplinaire verdediging - burgerlijke verdediging - rechtsbijstand na brand - algemene contracten - bijstand bouwgeschillen - medisch ongeval of medische fout - huurrechtsbijstand - personen- en familierecht - erf-, schenkings- en testamentenrecht - administratief recht - fiscaal recht De rechtsbijstand omvat volgende waarborguitbreidingen: - Service Box - insolventie van derden - strafrechtelijke borgstelling - voorschot op schadevergoeding - voorschot op de vrijstelling van de polissen BA - voorafgaandelijke plaatsbeschrijving - opsporingskosten
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.1.
Burgerlijk verhaal De vorderingen tot schadeloosstelling op grond van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.
Burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen Onze tussenkomst is verworven: - voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid; - voor vorderingen als gevolg van abnormale burenhinder en voor gevorderde preventieve maatregelen die bedoeld zijn om het zich voordoen van het risico te voorkomen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.2.
Strafrechtelijke verdediging – Op strafrechtelijk gebied verlenen wij u bijstand wanneer u vervolgd wordt wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten en reglementen voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten, alsook éé verzoek om gratie per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd. – Voor opzettelijke wanbedrijven zal onze dekking u verleend worden wanneer u vervolgd wordt en de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt of u buiten vervolging werd gesteld omwille van gebrek aan constitutieve elementen van het misdrijf of omwille van gebrek aan bewijs. Er is geen dekking in geval van buitenvervolgingstelling omwille van verjaring of procedurefout. – Wij verlenen tussenkomst indien de ouders vervolgd worden voor de daden van hun minderjarige kinderen, ook indien deze daden opzettelijk zijn gepleegd. – Voor verzekerden jonger dan 16 jaar nemen we de verdediging voor de jeugdrechter ook ten laste wanneer de feiten waarvoor ze zich moeten verantwoorden opzettelijk zijn gepleegd. Er is nooit dekking voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak of buitenvervolgingstelling.
Strafrechtelijke verdediging (inclusief bijstand Salduz) - Op strafrechtelijk gebied verlenen wij u bijstand wanneer u vervolgd wordt wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten en reglementen voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten, alsook één verzoek om gratie per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd. - Voor opzettelijke wanbedrijven zal onze dekking u verleend worden wanneer u vervolgd wordt en de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt of u buiten vervolging werd gesteld omwille van gebrek aan constitutieve elementen van het misdrijf of omwille van gebrek aan bewijs. Er is geen dekking in geval van buitenvervolgingstelling omwille van verjaring of procedurefout. - Wij verlenen tussenkomst indien de ouders vervolgd worden voor de daden van hun minderjarige kinderen, ook indien deze daden opzettelijk zijn gepleegd. Voor verzekerden jonger dan 16 jaar nemen we de verdediging voor de jeugdrechter ook ten laste wanneer de feiten waarvoor ze zich moeten verantwoorden opzettelijk zijn gepleegd. Er is nooit dekking voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak of buitenvervolgingstelling.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.10.
Insolventie van derden Indien de verzekerde wegens de insolventie van een geïdentificeerde aansprakelijke derde er niet in slaagt, zelfs niet doorgedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen diehem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis vaneen extracontractuele aansprakelijkheid, betalenwij deze vergoeding, die per schadegeval beperkt is tot hetbedrag vermeld in artikel 8. Indien u slachtoffer bent van eenmisdrijf tegen de openbare trouw, aanranding van de eerbaarheid, diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing,bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, gewelddaad ofvandalisme, is er geen tussenkomst in insolventie. Wij zullenwel het nodige doen om uw dossier in te leiden en uw belangen te verdedigen bij het Fonds voor hulp aan slachtoffers vanopzettelijke gewelddaden.
Insolventie van derden Indien de verzekerde er wegens de insolventie van de geïdentificeerde aansprakelijke derde niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding die, per schadegeval, beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 8. Deze clausule is uitsluitend van toepassing wanneer de oorspronkelijke relatie tussen de verzekerde en de derde uitsluitend buitencontractueel van aard is. Voorts komen wij slechts suppletief tussen op de tussenkomst door een openbare of particuliere instantie (bv. de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.12.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschietenwanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledigeen onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerdederde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van dezederde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wijde schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekeninghoudend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen. – Voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van dehoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) diena expertise vastgesteld is. – Voor de lichamelijke schade zal de schadevergoedingvoorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddadenen vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van hetvoorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten enrechtsvorderingen tegenover de aansprakelijke derde en zijnverzekeringsmaatschappij. Als we er achteraf niet in slagen hetvoorschot terug te vorderen of indien het voorschot tenonrechte door ons uitbetaald is, zult u ons dit terugbetalen.
Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer u in een ongeval betrokken bent waarbij de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaat en de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze derde de tussenkomst heeft bevestigd. In dat geval schieten wijde schadevergoeding voor die onbetwistbaar vaststaat, rekeninghoudend met de toepasselijke wetgevingen en reglementen. - Voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is. - Voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. Bovendien schieten wij uw netto-inkomensverlies voor, na aftrek van de bedragen die u door een socialezekerheidsinstelling, een openbare en/of particuliere instelling zijn betaald. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten en rechtsvorderingen tegenover de aansprakelijke derde en zijn verzekeringsmaatschappij. Als we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zult u ons dit terugbetalen.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 5.5.
Het uitoefenen van een beroepsactiviteit als zelfstandige met uitzondering van de toepassing van art. 2;
Het uitoefenen van een beroepsactiviteit als zelfstandige waarvoor een registratie bij de KBO vereist is;
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 8
Tabel (eerst rij) : Burgerlijk verhaal (incl. opsporingskosten) Tabel (tweede rij) : Strafrechtelijke verdediging
Tabel (eerst rij) : Burgerlijk verhaal (incl. opsporingskosten) en nabuurschapsbetrekkingen Tabel (tweede rij) : Strafrechtelijke verdediging (inclusief bijstand Salduz)

Onroerend goed Eengezinswoning of Gemengd gebruik N6017

Oude artikels
Aangepaste artikels
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 3
Wat zijn de verzekerde waarborgen en de waarborguitbreidingen? A. Formule 1 Deze ‘Basisdekking’ omvat: 1) volgende waarborgen: - burgerlijk verhaal; - strafrechtelijke verdediging; - burgerlijke verdediging; - samenloop contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid; - rechtsbijstand na brand. 2) volgende waarborguitbreidingen: - Service Box; - insolventie van derden; - voorschot op de vrijstelling van de polissen BA; - voorafgaandelijke plaatsbeschrijving. B. Formule 2 Deze ‘Globale dekking’ omvat de ‘Basisdekking’ conform formule 1 en volgende waarborgen: - arbeids- en sociaal recht huispersoneel woning; - administratief recht; - fiscaal recht; - algemene contracten; - bijstand bouwgeschillen; - zakenrecht. C. Formule 3 - Deze formule omvat de ‘Globale dekking’ conform formule 2 en de waarborg - (ver)huurrechtsbijstand.
Wat zijn de verzekerde waarborgen en de waarborguitbreidingen? A. Formule 1 Deze ‘Basisdekking’ omvat: 1) volgende waarborgen: - burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen; - strafrechtelijke verdediging (inclusief bijstand Salduz); - burgerlijke verdediging; - samenloop contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid; - rechtsbijstand na brand. 2) volgende waarborguitbreidingen: - Service Box; - insolventie van derden; - voorschot op de vrijstelling van de polissen BA; - voorafgaandelijke plaatsbeschrijving. B. Formule 2 Deze ‘Globale dekking’ omvat de ‘Basisdekking’ conform formule 1 en volgende waarborgen: - arbeids- en sociaal recht huispersoneel woning; - administratief recht; - fiscaal recht; - algemene contracten; - bijstand bouwgeschillen; - zakenrecht. C. Formule 3 - Deze formule omvat de ‘Globale dekking’ conform formule 2 en de waarborg (ver)huurrechtsbijstand.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.1.
Burgerlijk verhaal De vorderingen tot schadeloosstelling op grond van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.
Burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen Onze tussenkomst is verworven: - voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid; - voor vorderingen als gevolg van abnormale burenhinder en voor gevorderde preventieve maatregelen die bedoeld zijn om het zich voordoen van het risico te voorkomen..
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.2.
Strafrechtelijke verdediging - Op strafrechtelijk gebied verlenen wij u bijstand wanneer u vervolgd wordt wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten en reglementen voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten, alsook één verzoek om gratie per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd. In afwijking van art. 10.2. van de algemene voorwaarden verlenen wij dekking voor de aanstelling van een lasthebber ad hoc op basis van art. 2bis van de voorafgaandelijke bepalingen van het wetboek van strafvordering. - Voor opzettelijke wanbedrijven zal onze dekking u verleend worden wanneer u vervolgd wordt en de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt of u buiten vervolging werd gesteld omwille van gebrek aan constitutieve elementen van het misdrijf of omwille van gebrek aan bewijs. Er is geen dekking in geval van buitenvervolgingstelling omwille van verjaring of procedurefout. Er is nooit dekking voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak of buitenvervolgingstelling.
Strafrechtelijke verdediging (inclusief bijstand Salduz) - Op strafrechtelijk gebied verlenen wij u bijstand wanneer u vervolgd wordt wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten en reglementen voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten, alsook één verzoek om gratie per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd. In afwijking van art. 10.2. van de algemene voorwaarden verlenen wij dekking voor de aanstelling van een lasthebber ad hoc op basis van art. 2bis van de voorafgaandelijke bepalingen van het wetboek van strafvordering. - Voor opzettelijke wanbedrijven zal onze dekking u verleend worden wanneer u vervolgd wordt en de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt of u buiten vervolging werd gesteld omwille van gebrek aan constitutieve elementen van het misdrijf of omwille van gebrek aan bewijs. Er is geen dekking in geval van buitenvervolgingstelling omwille van verjaring of procedurefout. Er is nooit dekking voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak of buitenvervolgingstelling.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 4.7.
Insolventie van derden Indien de verzekerde wegens de insolventie van een geïdentificeerde aansprakelijke derde er niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding, die per schadegeval beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 8. Indien u slachtoffer bent van een misdrijf tegen de openbare trouw, aanranding van de eerbaarheid, diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, gewelddaad of vandalisme, is er geen tussenkomst in insolventie. Wij zullen wel het nodige doen om uw dossier in te leiden en uw belangen te verdedigen bij het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
Insolventie van derden Indien de verzekerde er wegens de insolventie van de geïdentificeerde aansprakelijke derde niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding die, per schadegeval, beperkt is tot het bedrag vermeld in artikel 8. Deze clausule is uitsluitend van toepassing wanneer de oorspronkelijke relatie tussen de verzekerde en de derde uitsluitend buitencontractueel van aard is. Voorts komen wij slechts suppletief tussen op de tussenkomst door een openbare - of particuliere instantie (bv. de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders).
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 5.6.
Geschillen in het kader van de uitbating van het deel van het gebouw dat gebruikt wordt als handels- of beroepspand.
Geschillen in het kader van de uitbating van het deel van het gebouw dat gebruikt wordt als handels- of beroepspand.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 8.1.
Tabel (eerste rij) : Burgerlijk verhaal Tabel (tweede rij) : Strafrechtelijke verdediging
Tabel (eerste rij) : Burgerlijk verhaal en nabuurschapsbetrekkingen Tabel (tweede rij) : Strafrechtelijke verdediging (inclusief bijstand Salduz)

Na Brand N6020

Oude artikels
Aangepaste artikels
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 1
Wie zijn de verzekerde personen? U, verzekeringsnemer, evenals: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - de personen die gewoonlijk bij u inwonen; - uw kinderen die niet meer bij u inwonen voor zover ze nog recht geven op kinderbijslag; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot 6 maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven om gezondheids-, studie- of arbeidsredenen.
U, verzekeringsnemer, voor zover u in België uw hoofdverblijf heeft, evenals: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - alle personen die gewoonlijk bij u inwonen; - uw minderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner indien deze kinderen niet bij u inwonen; - uw meerderjarige kinderen en deze van uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die niet bij u inwonen voor zover ze hoofdzakelijk en financieel door u worden onderhouden; - uw gewezen partner en uw kinderen, tot twaalf maanden na het verlaten van de gezinswoning die vermeld staat op het verzekeringsattest. De waarborg blijft van toepassing indien deze personen tijdelijk elders verblijven.
Oude artikels
Aangepaste artikels
Artikel 2
Wat is de verzekerde waarborg? - De rechtsbijstand omvat de waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit verzekeringscontracten ‘brand en aanverwante risico’s (diefstal, waterschade, storm- en hagelschade...) voor : - de huidige en/of toekomstige hoofd-en tweede verblijfplaats (met inboedel) vermeld op het verzekeringsattest, - met inbegrip van maximaal drie ruimtes die gebruikt worden voor de uitoefening van uw zelfstandige beroepsactiviteit; - met inbegrip van maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; - de studentenkamers (met inboedel) die u huurt voor uw studerende kinderen; - de garages (maximaal 3) (met inboedel) die op een ander adres gelegen zijn en die u gebruikt of waar u eigenaar van bent; - de tuinen en gronden (inclusief stallen) die u gebruikt of waarvan u eigenaar bent die op een ander adres gelegen zijn voor zover hun gezamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 hectare; - In het kader van een door de ‘brandpolis’ verzekerd risico waarbij achteraf zou blijken dat het om niet gedekte schade gaat volgens de voorwaarden van de brandpolis, nemen wij, nadat u met ons overlegd heeft en na ons voorafgaandelijk akkoord, de opzoekingskosten ten laste. - Conform art. 9.3. van de algemene voorwaarden omvat de rechtsbijstand de waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit verzekeringscontracten ‘brand en aanwervante risico’s’ (diefstal, waterschade, storm en hagelschade) voor natuurrampen. - In afwijking van artikel 3 van de algemene voorwaarden, gelasten wij op uw eenvoudig verzoek een tegenexpert bij in de brandpolis verzekerde risico’s waarvan de inzet hoger is dan 5 000 EUR. Als de inzet lager is dan 5 000 EUR en in geval van noodzaak, kan een tegenexpert gelast worden nadat u dit met ons overlegd heeft. - De waarborg komt niet tussen bij geschillen met derden en medecontractanten (zoals buren, aannemers, herstellers, motorvoertuigen, huurders en verhuurders...) andere dan de hierboven vermelde verzekeraar. Waarborguitbreiding: Service Box Wij bieden u vanuit de eigen juridische dienst (preventief) juridische bijstand, advies of kijken de aan ons voorgelegde documenten (zoals contracten, overeenkomsten) na, zonder uitbesteding aan een externe deskundige. Indien de aanstelling van een extern deskundige toch onvermijdelijk en/of aangewezen is, verwijzen wij u door. U bent vrij in de keuze van deskundige en kunt verder vrij kiezen om, op uw kosten, via deze deskundige af te handelen.De vragen die in aanmerking komen, hebben betrekking op een verzekerde waarborg, binnen de grenzen van de onderschreven polis.
Wat is de verzekerde waarborg? - De rechtsbijstand omvat de waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit verzekeringscontracten ‘brand en aanverwante risico’s (diefstal, waterschade, storm- en hagelschade...) voor : - de huidige en/of toekomstige hoofd-en tweede verblijfplaats (met inboedel) vermeld op het verzekeringsattest, - met inbegrip van de ruimtes die gebruikt worden voor de uitoefening van uw zelfstandige beroepsactiviteit; - met inbegrip van maximaal twee studentenkamers die deel uit maken van deze hoofd- of tweede verblijfplaats; - de studentenkamers (met inboedel) die u huurt voor uw studerende kinderen; - de garages (met inboedel) die op een ander adres gelegen zijn en die u gebruikt of waar u eigenaar van bent; - de tuinen en gronden (inclusief stallen) die u gebruikt of waarvan u eigenaar bent die op een ander adres gelegen zijn. - In het kader van een door de ‘brandpolis’ verzekerd risico waarbij achteraf zou blijken dat het om niet gedekte schade gaat volgens de voorwaarden van de brandpolis, nemen wij, nadat u met ons overlegd heeft en na ons voorafgaandelijk akkoord, de opzoekingskosten ten laste. - Conform art. 9.3. van de algemene voorwaarden omvat de rechtsbijstand de waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit verzekeringscontracten ‘brand en aanwervante risico’s’ (diefstal, waterschade, storm en hagelschade) voor natuurrampen. - In afwijking van artikel 3 van de algemene voorwaarden, gelasten wij op uw eenvoudig verzoek een tegenexpert bij in de brandpolis verzekerde risico’s waarvan de inzet hoger is dan 5 000 EUR. Als de inzet lager is dan 5 000 EUR en in geval van noodzaak, kan een tegenexpert gelast worden nadat u dit met ons overlegd heeft. - De waarborg komt niet tussen bij geschillen met derden en medecontractanten (zoals buren, aannemers, herstellers, motorvoertuigen, huurders en verhuurders...) andere dan de hierboven vermelde verzekeraar. Waarborguitbreiding: Service Box Wij bieden u vanuit de eigen juridische dienst (preventief) juridische bijstand, advies of kijken de aan ons voorgelegde documenten (zoals contracten, overeenkomsten) na, zonder uitbesteding aan een externe deskundige. Indien de aanstelling van een extern deskundige toch onvermijdelijk en/of aangewezen is, verwijzen wij u door. U bent vrij in de keuze van deskundige en kunt verder vrij kiezen om, op uw kosten, via deze deskundige af te handelen.De vragen die in aanmerking komen, hebben betrekking op een verzekerde waarborg, binnen de grenzen van de onderschreven polis.