Overzicht waarborgen 'Mijn Medische Activiteit'

Mijn Medische activiteit Classic
Mijn Medische activiteit Premium
Mijn Medische activiteit All Risk
1
Geschillen met betrekking tot ongevallen als deelnemer aan het verkeer
2
Besturen van voertuigen van derden in het kader van de verenigingsactiviteiten
3
Geschillen met betrekking tot voertuigen die in de polis zijn gedekt
4
Geschillen met betrekking tot de gronden en de in de Legal Risk Calculator opgenomen gebouwen
5
Recuperatie van onbetwiste geldschulden B2B
6
Preventief juridisch advies en nazicht van documenten
7
Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving bij werken uitgevoerd door derden
8
Verhalen van schade veroorzaakt door derde (niet contractueel)
9
Verdediging bij geschillen met de orde
10
Inbreuken op wetten en reglementen
11
Geschil met uw brandverzekeraar
12
Geschil met uw andere verzekeraars
13
Verdediging bij fraude en oplichting online (cybercrime, phishing) en offline
14
Geschillen met personeel, RSZ of de sociale inspectie
15
Conflicten met overheidsinstellingen (vb. concessies, toekennen subsidies)
16
Verdediging van uw rechten als u het niet eens bent met de fiscus
17
Conflicten met uw patiënten en leveranciers
18
Bijstand bij de bouw of renovatie van een onroerend goed
19
Conflicten rondom erfdienstbaarheden, mede-eigendom, vruchtgebruik, ...
20
Geschillen als huurder of verhuurder van onroerende goederen en gronden
21
Conflicten tussen vennoten bij de verkoop, splitsing of vereffening van uw onderneming
22
Verdediging van uw belangen in geval van oneerlijke concurrentie
23
Discussies rond auteursrechten en gegevensbescherming
24
Geschillen als eigenaar van merken en octrooien
Raadpleeg onze voorwaarden en documenten
<br> Let op! De voorbeelden van dit document zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de algemene en speciale voorwaarden die u kosteloos kunt raadplegen op www.das. be of bij uw bemiddelaar waar u een offerte kunt verkrijgen. Elke niet-professionele client dient deze documenten door te nemen voor de aankoop/ondertekening van dit product. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen (art. 7 of 2 spec. vw.), het verplichte minimumgeschil en onze maximale tussenkomst (art. 8 of 2 spec. vw.). Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. Adres Ombudsdienst van de Verzekeringen: De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as. DAS Belgische Rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij N.V. Koning Albert II laan, 7 - 1210 Brussel – Tel. + 32 2 645 51 11 – Fax +32 2 640 77 33. Verzekeringsonderneming (nr. 0687) onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.